Folkehelseoversikten skal danne grunnlaget for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen og omfatte opplysninger om og vurderinger av:

  • Befolkningssammensetning
  • Oppvekst- og levekårsforhold
  • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • Skader og ulykker
  • Helserelatert atferd
  • Helsetilstand

Oppvekstoversikt

Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på å fremme barn og unges oppvekstmiljø, og må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Her finner du folkehelseoversikten og oppvekstoversikten i Karlsøy kommune.

Folkehelseprofil-2023-nb-5423-Karlsøy.pdf

 Oppvekstprofil-2023-nb-5423-Karlsøy.pdf