Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg og lokale kulturarenaer. I tillegg har Karlsøy kommune et kulturfond som en kan søke tilskudd gjennom. 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

 •  Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. 
 •  Kart (turkart og orienteringskart).
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier.
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og lavlandet (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening). 

Listen er ikke uttømmende og en kan lese mer om denne tilskuddordningen på anleggsregisteret.no

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg og lokale kulturarenaer

Denne ordningen forvaltes av Troms fylkeskommune og skal bidra til egnede lokaler for ulik kulturell virksomhet. 
Tilskudd kan gis til eksempelvis:
Samfunnshus
Museumsbygg
Kulturverntiltak
Bibliotek

Heller ikke denne listen er uttømmende og en kan lese mer om denne ordningen på anleggsregisteret.no

Karlsøy kulturfond

Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Karlsøy kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv der frivillighet og inkludering står i sentrum. Aktivitetstilskudd deles ut til lag/foreninger som skaper aktiviteter og har kultur som hovedmål. det finnes tre kategorier å søke på

 1. Aktivitetstilskudd
 • Idrettsformål
 • kulturutøvelse som sang, musikk, kunst, teater og lignende
 • barne- og ungdomstiltak
 • Øvrige kulturformål

  2. Friluftsliv

 • Nyetablering eller vedlikehold av allment friluftsanlegg og eller nærmiljøanlegg.
 • Opprusting av eksisterende anlegg
 • Tilskudd til kulturelle arrangement inne friluftsliv

  3.Lokale kulturbygg

 • Vedlikeholde og mindre opprustningstiltak av bygg og anlegg eller eksisterende idrettsanlegg og traséer.

Les mer utfyllende om kategoriene og hva dere kan søke tilskudd til: Retningslinjer revidert februar 2024

 

Tilskudd til Vedlikehold av turløyper på vinterstid.

 

Hvilke søknadsfrister gjelder?

Søknadsfrist tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Alle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal kvalitetssikres og godkjennes av Karlsøy kommune før den sendes inn til fylkeskommunen. Frist for innsending av søknad er satt til 15. oktober. Dette gir kommunens saksbehandler tid til å gjennomgå og eventuelt etterspørre manglende dokumentasjon før innmeldingsfristen til fylkeskommunen som er i januar påfølgende år. 

Søknadsfrist tilskudd til kulturbygg og lokale kulturarenaer

Også disse søknadene skal kvalitetssikres og godkjennes av Karlsøy kommune før innsending til fylkeskommunen. Frist for innsending av søknad er satt til 1. februar. Dette for å gi saksbehandler tid til gjennomgang og eventuelt etterspørsel av dokumentasjon før innmelding til fylkeskommunen skjer innen april samme år.

Søknadsfrister til Karlsøy kulturfond

Dersom en ønsker å søke tilskudd som er høyere enn kr. 10.000,- er det to søknadsfrister gjennom året. 1.mars og 1. oktober

Søknader på tilskudd under 10.000 kr vil bli behandlet fortløpende av kommunedirektør.

Slik søker dere

Ønsker dere å søke midler fra fylkeskommunen gjelder Kulturdepartementet sin søknadsportal på  http://www.anleggsregisteret.no 

Ønsker dere å søke midler fra kulturfondet gjelder dette skjemaet: Kulturmidler (KF-402-5423)

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjema? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder, Leif-Wiggo Ditlefsen på telefon 47706260 eller epost leif.wiggo.ditlefsen@karlsoy.kommune.no