Det søkes om en økning av lokalitetens maksimalt tillatte biomasse (MTB) på 1800 tonn, fra dagens 5400 tonn til 7200 tonn MTB. Det søkes også om endret anleggskonfigurasjon og plassering. Lokaliteten søkes med 2x7 bur à 90x90 meter. Det planlegges et bufferområde på 20 meter mellom rekkene. Totalt vil rammen måle 200x630 meter. I tillegg kommer etablering av fortøyninger og fòrflåte.

Midtpunkt anlegg: N 70° 00, 657 '  Ø 19° 39, 999.

Søker: Lerøy Aurora AS

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 16.02.2019 og sendes: Karlsøy kommune, rådhuset, 9130 Hansnes, eller på e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no

Dokumenter:
01. Følgebrev.pdf
02. Søknad.pdf
03. Vedlegg 1, Kart.pdf
04. Vedlegg 2, Disponible lokaliteter.pdf
05. Vedlegg 3, Strømrapport.pdf
06. Vedlegg 4, Miljøundersøkelser.pdf
07. Vedlegg 5, Beredskapsplaner.pdf
08. Vedlegg 6, Akvakultur dokumentasjon.pdf
09. Vedlegg 7, Kvittering for betalte gebyr.pdf