Generelt

De aller fleste tiltak krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder blant annet nybygg, tilbygg, større fasadeendringer og gravearbeider, samt endret bruk.

Noen mindre tiltak er unntatt søknadsplikten, men skal være i samsvar med lover, forskrifter og planer.

Ved oppføring av mindre tiltak og av alminnelige driftsbygninger i landbruket kan tiltakshaver selv søke om tillatelse uten ansvarsrett. Det er da tiltakshaver selv som er ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk.

Større tiltak krever søknad og erklæring om ansvarsrett. Det betyr at et foretak står ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk.

 

Du må vite:

 • Er tiltaket søknadspliktig?
 • Kan du søke selv eller krever tiltaket en ansvarlig søker?
 • Er tiltaket i samsvar med lover, forskrifter og planer? Planer finnes på kommunekart.com.

Unntatt søknadsplikt

Noen mindre tiltak er unntatt søknadsplikten jamfør plan- og bygningsloven (PBL) § 20-5 og forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1. Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at tiltaket er i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk.

Eksempel på slike tiltak er:

 • Bygg eller tilbygg som ikke skal benyttes til beboelse.
 • På bebygd eiendom kan det oppsettes frittliggende bygning på inntil 50m2-BYA uten kjeller. Gesims- og mønehøyde som ikke overstiger 3,0m og 4,0m. Dette kan for eksempel være garasje, uthus eller bod. Tiltaket kan plasseres inntil 1.0m fra nabogrense eller annen bygning på eiendommen.
 • Tilbygg på inntil 15m2-BYA som ikke skal benyttes til varig opphold eller beboelse. Dette kan være bod eller lignende, men ikke vinterhage.
 • Mindre tiltak i eksisterende byggverk, for eksempel å utvide badet.
 • Levegg i grensen mot nabo, med den skal ikke være lengre enn 5m og ikke høyere en 1,8m.

Er du usikker på om ditt tiltak er unntatt søknadsplikten kan du benytte deg av Direktoratet for byggkvalitets veileder. Norsk komminalteknisk Forening har utarbeidet en veiledning PDF document ODT document som kan benyttes, eller du kan se i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 4.

Søknad uten ansvarsrett

Ved oppføring av mindre tiltak og av alminnelige driftsbygninger i landbruket kan tiltakshaver selv søke om tillatelse uten ansvarsrett jamfør plan- og bygningsloven (PBL) § 20-4 og forskrift om byggesak (byggesakforskriften) § 3-1 og § 3-2. Det er tiltakshaver selv som er ansvarlig for at tiltaket er i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk.

Eksempel på slike tiltak er:

 • Tilbygg på inntil 50m2-BYA.
 • Frittliggende bygning på inntil 70m2-BYA som ikke skal benyttes til beboelse. Dette kan for eksempel være garasje, uthus eller bod.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hovedrom, dette kan være fra bod til soverom.

For en 8-stegs veiledning for tillatelse til tiltak uten ansvarsrett se direktoratet for byggkvalitets veiledning.

Er du usikker på om ditt tiltak tilfredsstiller kravene for tiltakshaver å kunne søke uten ansvarsrett kan du se i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 3 eller kontakte kommunen.

Søknad med ansvarsrett

Større tiltak krever søknad og erklæring om ansvarsrett jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 20-3 og forskrift om byggesak (byggesakforskriften) kapittel 2. Det betyr at et foretak står ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til lover, forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller annet regelverk.

Hva skal søknaden inneholde

For søknader uten ansvarsrett kan søknadsskjema lastes ned her. Vedlagt søknaden skal det blant annet være nabovarsling PDF document ODT document , tegninger PDF document ODT document , situasjonsplan PDF document ODT document og ev. søknad om dispensasjon PDF document ODT document .

For søknad med ansvarsrett vil ansvarlig søker ta seg av søknadsprossesen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finnes på direktoratet for byggkvalitets skjemaside.