Generell informasjon om matrikkelen, eiendom og eiendomsgrenser

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Den inneholder informasjon om eiendommer, bygninger og adresser. Matrikkelen er et av tre basisregistre i Norge, der Folkeregisteret og Enhetsregistre er de to andre.

Når en ny eiendom blir opprettet vil det bli avholdt en oppmålingsforretning der grensene blir merket og koordinatbestemt, og eiendomsgrensene blir deretter ført i matrikkelen og tinglyst. Før 1980 ble ikke eiendomsgrensene koordinatbestemt, men beskrevet i en skylddelingsforretning. For eiendommer som er opprettet før 1980, er grensene som vises i matrikkelen i stor grad et resultat av arbeidet med økonomisk kartverk, som senere har blitt digitalisert og danner en god del av eiendomsgrensene som er i matrikkelen i dag. Grensene som er etablert på denne måten, har dårligere nøyaktighet enn grenser som er koordinatbestemt.

Du kan se mye informasjon om din eiendom på norgeskart.no.

Vil du vite mer om matrikkelen, se kartverkets hjemmeside.

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Etter at det er fattet et vedtak om deling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, må det en rekvireres en oppmålingsforretning. Det er hjemmelshaver for avgivereiendommen som må signere på rekvisisjonen. Skjema for dette er tilgjenglig her: Lenke til kartverket 

Etter at kommunen har mottat rekvisisjon av oppmålingsforretning vil det bli sendt ut et varsel om oppmålingsforretning til de berørte parter.

Når oppmålingsforretningen er gjennomført og matrikkelført, må partene selv få overført eiendommen til ny eier.

Grensepåvisning

Hvis en eiendom ikke har koordinatbestemte grensemerker, eller for nedsetting av grensemerker som er fjernet må det rekvireres en oppmålingsforretning. Skjema er tiljgengelig her: Lenke til kartverket

Etter at kommunen har mottat rekvisisjon av oppmålingsforretning vil det bli sendt ut et varsel om oppmålingsforretning til de berørte parter.

Overføring av eiendom

Når ny eiendom er opprettet, vil den fremdeles være tinglyst med samme eier som avgiver eiendommen. Det er partene selv som må sørge for eierskifte. Dette gjøres i de fleste tilfeller ved å tinglyse et skjøte.

Før skjøte sendes inn for tinglysning, må det i de tilfeller det ikke er konsesjonsfritak sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller omsøkes konsesjon hos kommunen. For mer informasjon om dette ta kontakt med landbrukskontoret i Karlsøy kommune.

For informasjon om tinglysning av skjøte se kartverkets hjemmeside