Opprettelse av ny grunneiendom - Bolig- eller fritidstomt

Opprettelse av ny grunneiendom (fradeling) innebærer at del av eiendom (parsell) blir etablert som egen eiendom med nytt bruksnummer. Før den nye eiendommen kan opprettes må det fremmes søknad som blant annet skal inneholde opplysninger om formål, plassering og størrelse.

Oppretting av ny grunneiendom er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 m.

Det er gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel med bestemmelser, plan- og bygningsloven § 20-1, samt sektorlovene (f.eks. vegloven, jordloven mm) som avgjør om det kan gis delingstillatelse. Matrikkelloven (lov om eigedomsregistrering) setter krav til søknaden og gjennomføring av delingstillatelsen.

 

Fradelingssøknaden må inneholde opplysninger om:

 

  • formålet med fradelingen
  • parsellens plassering og størrelse
  • avkjørsel fra offentlig vei og atkomstvei
  • vann og avløpsløsning.

Veilder for fradeling finner du her.

 

Sikker byggegrunn - Er tomten egnet til det formål den er tenkt brukt til?

Dersom det skal fradeles areal i områder med usikker byggegrunn (dvs. skredutsatt, leire, flom osv.) må tiltakshaver dokumentere sikkerhet mot fare og ulemper som følge av naturpåkjenninger og miljøforhold. Med naturpåkjenninger menes snø- og fjellskred, jord og flomskred, kvikkleire/leire, flom og oversvømmelser, havnivåstigning osv.

Grunn kan bare fradeles og bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare og ulemper som følge av natur- og miljøforhold. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger finner du nærmere beskrevet i pbl § 28-1 og Tek 17.

Det er mulighet til å undersøke angående naturfarer på NVE atlas 

Hvem kan søke fradeling

Oppretting av ny eiendom kan søkes om av eiendommens eier(e), altså den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.

  • Ved sameie må alle eierne samlet fremme søknaden.
  • Ved sammenslåing, grensejustering osv. må alle eiere samtykke i søknaden.
  • Den som ved rettskraftig dom er kjent å være eier eller fester til den del av eiendommen som ønskes fradelt
  • Den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i tomtefesteloven.

Fullmakt fra den/de som har grunnbokshjemmel godtas.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 har nærmere bestemmelser om hvem som kan søke.

 

Dispensasjon ved opprettelse av ny grunneiendom

Fradeling av tomt til bolig- eller fritidsformål vil i de fleste tilfeller være avhenging av dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel. Kart tilhørende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er tilgjengelig via kommunekart.com.

Veileder for dispensasjon finner du her.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her.

For dispensasjonssøknad kan skjema i dispensasjonsveilederen benyttes.

For nabovarsling er det flere gode digitale løsninger, se en oversikt på direktoratet for bygkvalitets hjemmeside. Nabovarslingsskjema finnes hos direktoratet for byggkvalitets skjemaside.