Oppdatering 27. mars 2020

Nok en arbeidsuke, med strenge og inngripende tiltak og anmodninger, går mot helg. Karlsøy kommune opplever at befolkningen har klart å omstille seg til en ny hverdag og det ønsker vi å berømme alle for.

Det er fortsatt ikke registrert smitte i vår kommune, men antall smittetilfeller i Troms og Finnmark øker stadig. Det rapporteres om at det registreres flere positive prøver blant de som tester i fylket. Det betyr at det er stor sannsynlighet for at vi vil oppleve smittetilfeller også i vår kommune i tiden fremover. Derfor er det svært viktig at befolkningen følger de råd som kommer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Disse rådene kan du lese om her.

Karlsøy kommune har en befolkning som består av mange eldre og personer som Helsedirektoratet omtaler å være i risikogruppen for alvorlig sykdom ved Covid-19 smitte. Derfor er det så viktig for oss å presisere dette nedenfor.

Forbud mot opphold i fritidsbolig utenfor egen kommune

Det er forbudt å ta døgnopphold på fritidseiendom utenfor bostedskommunen. Med bostedskommune menes den kommune hvor man er registrert i folkeregistret. Dette følger av nasjonal forskrift som Karlsøy kommune ikke har lov til å dispensere fra.

Regjeringens begrunnelse for dette forbudet kan dere lese her.

Forskriften som gjelder for dette forbudet kan du lese her.

De unntak som gjelder for dette forbudet er beskrevet i forskriften og vi ber om at man gjør seg kjent med disse.

Midlertidig opphold i Karlsøy kommune

I tillegg til den nasjonale forskriften om bruk av fritidsbolig utenfor egen kommune ønsker Karlsøy kommune å oppfordre alle som er bostedsregistrert i andre kommuner om å unngå å ta opphold med døgnovernatting i Karlsøy. Dette gjelder opphold på hytter, fritidseiendommer, sekundærboliger, mobile boliger som campingvogner og bobiler, eller ved besøk til familie og venner.

Dette gjelder ikke for personer som må ta opphold i kommunen i forbindelse med at de er på jobb på en fysisk arbeidsplass. Eksempler på slike kan være industriarbeidere, avløsere eller anleggsarbeidere. Det er likevel sånn at i helger/friperioder skal man reise tilbake til hjemkommunen.

Bakgrunnen for denne oppfordringen er at kommunens helsevesen har ansvar for helsetjenester til alle som oppholder seg i kommunen, uavhengig av hvor de er registrert som bosatt. Vårt helsevesen er nå presset til sitt ytterste og en økt befolkningsmengde i kommunen vil potensielt kunne medføre situasjoner som vi ikke ønsker akkurat nå.

Påsken nærmer seg, og mange tenker nok på hvordan man skal benytte sårt tiltrengte fridager. Karlsøy kommune ber på det sterkeste om at man ikke planlegger opphold hos slekt og venner som varer lengere enn et dagsbesøk. Mange eldre foreldre ser nok frem til familiebesøk og glemmer helserådene som er gitt. Husk at eldre mennesker har større risiko for alvorlig sykdom dersom de skulle bli smittet. Derfor anmoder vi alle om å begrense besøk i så sterk grad som mulig og at man er særdeles oppmerksomme på hygiene og avstand til hverandre når man er på besøk.

Kort oppsummert, er årsaken til disse anmodningene begrunnet i dette:

 1. Vi ønsker å forhindre at smitte spres blant befolkningen så langt det lar seg gjøre
 2. Vi ønsker ikke at befolkningen flytter seg mellom kommuner, da dette vil kunne medføre ekstra belastning på de mindre kommunenes beredskapshelsetjeneste.

Til slutt minner vi om de anbefalingene som Helsedirektoratet innførte fra i dag om å holde avstand fra hverandre.

Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Ta vare på hverandre og vis omtanke for hverandre – på avstand.

Nytt 25. mars

Smittesituasjon 

I Karlsøy er det fortsatt ikke registrert noen som er smittet av korona. Men etter hvert som smittesituasjonen utvikler seg i Tromsø, er det stor sannsynlighet for at dette vil forandre seg. Karlsøy kommune planlegger for og er forberedt på at vi også kommer til og få smitte hit. Vi tester etter retninglinjene til Folkehelseintituttet. På grunn av disse forberedelsene har man valgt å redusere åpningstidene ved Vannvåg legekontor for å begrense presset på helsepersonalet. Legekontoret i Vannvåg er nå åpent for pasienterbesøk på tirsdager . Ta kontakt med oss før du kommer på døra. Telefonen er satt over til Hansnes legekontor inntil videre, slik at vi kan handtere alle henvendelser.

Hvem testes og hvordan skal man forstå hjemmekarantene og hjemmeisolasjon 

Mange lurer på hvem som testes for smitte og hvordan man skal forstå begrepene karantene og isolasjon. Folkehelseinstituttet har oppdatert sine sider om disse to temaene og vi synes disse er så godt forklart at vi velger å vise til disse. 

Les her om hvordan man skal forstå begrepene hjemmekarantene og hjemmeisolasjon 

Skjerpede anbefalinger om å holde avstand

I forbindelse med Regjeringens videreføring av de allerede innførte tiltakene kom Helsedirektoratet med skjerpede anbefalinger for hvordan vi skal begrense nærkontakt i samfunnet. Hovedtrekkene i dette er:

 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
 • I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her

Karlsøy kommune er nært knyttet til Tromsø og det er stor bevegelse av mennesker mellom oss. Derfor er det viktig at vi følger disse anbefalingene.
Vi ber befolkningen tenke på følgende:

 • Reiser man med bil på fergene våre bør man sitte i bilen under overfarten. Har du ikke med bil bør man forsøke å holde god avstand til andre når man sitter i salongen. 
 • Når man er i butikken bør man holde avstand og følge rådene fra butikken med hensyn på hygiene.  

 • Følg rådet om ikke å samle seg i grupper på mer enn 5 personer når man er ute. Dette gjelder ikke for den nære familien eller de man bor sammen med.

 • Er du syk skal man holde seg hjemme til du er frisk. Dette gjelder selv om du er sikker på at sykdommen ikke er relatert til Koronasmitte.  

 • Har man nødvendige ærender til Tromsø bør man huske på den økte smitterisikoen det er i områder med større ansamlinger av mennesker, f eks på varehus.  Det er da viktig og overholde helseråd som anbefalt.

 • Man bør unngå større forsamlinger, og større familiesammenkomster med tilreisende gjester frarådes. Også selv om gjestene er familie og venner.

Eksamen i grunnskole og Videregående skole avlyses

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.
 
 

Nytt 24. mars

24. mars annonserte Statsminister Erna Solberg at alle innførte tiltak for å begrense smitte av Koronavirus i befolkningen, opprettholdes og forlenges til og med 13. april. Det er ingen endringer innholdet i de tiltakene som har vært gyldige en tid nå.

Artikkelen er ellers lik den som ble publisert 23. mars. Små endringer i innhold, som er gjort i dag, er merket med oppdatert dato i overskriftene. De lokale karantenebestemmelsene opprettholdes slik de har vært annonsert tidligere.

Smittesituasjon 

Det er ikke påvist smitte i Karlsøy kommune. Kommunen satser alt på tiltak for fortsatt å unngå eller begrense smittespredning.  Dette stiller krav til at hver enkelt som oppholder seg i vår kommune, følger de råd som er gitt fra nasjonale myndigheter og kommunens medisinsk faglige rådgiver. 

Hvem testes og hvordan skal man forstå hjemmekarantene og hjemmeisolasjon 

Mange lurer på hvem som testes for smitte og hvordan man skal forstå begrepene karantene og isolasjon. Folkehelseinstituttet har i dag oppdatert sine sider om disse to temaene og vi synes disse er så godt forklart at vi velger å vise til disse. 

Restriksjoner og påbud 

Vi registrerer at det er mange som stiller spørsmål om alle restriksjoner og påbud som nå settes inn. Mange etterlyser nyanser og forklaringer rundt de tiltak som settes i verk. Til det ønsker vi å påpeke et vesentlig punkt. 

Årsaken til at disse påleggene og restriksjonene settes inn har to hovedhensikter 

 1. Man ønsker å forhindre at smitte spres blant befolkningen så langt det lar seg gjøre 

 1. Man ønsker ikke at befolkningen flytter seg mellom kommuner, da dette vil kunne medføre ekstra belastning på de mindre kommunenes beredskapshelsetjeneste. 

Hovedbudskapet fra regjeringen er at man ber folk holde seg mest mulig hjemme. Ikke reis ut av egen kommune. Unngå å dra på besøk til personer som er i risikogrupper. Forsøk å begrense nærkontakt med andre mennesker utenom de du bor sammen med. Det betyr også de som er i nær familie som bor i andre kommuner. Ta vare på hverandre og vis omtanke for hverandre – på avstand. 

Det nye hytteforbudet 

Det er forbudt å ta døgnopphold på fritidseiendom utenfor bostedskommunen. Med bostedskommune menes den kommune hvor man er registrert i folkeregistret. Dette følger av nasjonal forskrift som Karlsøy kommune ikke har lov til å dispensere fra. 

Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine og regjeringen bestemte derfor 19. mars å innføre forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Dette for å redusere presset på akuttberedskapen i de kommunene med mange fritidseiendommer. Karlsøy er en slik kommune. 

De unntak som gjelder for dette forbudet er beskrevet i forskriften og vi ber om at man gjør seg kjent med disse. 

Hvordan skal vi forholde oss til dette? 

Karlsøy kommune har full forståelse for at dette forbudet kan virke strengt og synes det er beklagelig at vi ikke kan la våre hyttegjester få bli her ute hos oss. Vi skjønner at det i noen tilfeller kan føles tryggere å oppholde seg på hytta i stedet for i byen. Dessverre er ikke vår helseberedskap i stand til å handtere en økt befolkning slik situasjonen er nå. 

Karlsøy kommune anmoder også om at bosatte utenfor kommunen i så sterk grad som mulig begrenser besøk til familie og slekt i kommunen. 

Politiet ber publikum om å unngå å ringe inn til politivakta når de observerer brudd på hytteforbudet og/eller andre innførte tiltak. Dette vil kun medføre til at politivakta ikke kan ta seg av de mer akutte henvendelser som kommer inn. Snakk heller med hverandre først og vis til de bestemmelser som er innført. Meld fra til kommunen dersom dere mener det er nødvendig, men også her vil slike henvendelser behandles når det er kapasitet til dette. 

Beredskapsledelsen 

Nytt 19. mars

Dette avsnittet er likt det som var lagt ut den 17. mars med endring merket i fet skrift.

Kommuneoverlegen melder at det pr. 19. mars ikke er registrert smittede i kommunen og antall personer i karantene er så og si uforandret.

Nasjonale myndigheter har gitt forsikringer om at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO så lenge barnehager og skoler er stengt. De som kvalifiserer for kommunalt omsorgstilbud til sine barn skal heller ikke betale for denne tjenesten. Her har opplæringssjef signalisert at foresatte vil få nærmere informasjon om dette de nærmeste dagene.

17. mars ble det avholdt kommunestyremøte ved hjelp av digitale møtekanaler. Kommunestyremøtet var todelt, hvor første del ble streamet gjennom vårt kommune-TV.. Dette kan dere se her. I denne delen informerte ordfører, rådmann og etatssjefer om situasjonen i de ulike deler av kommunal sektor og for kommunen ellers. Etter denne delen av møtet samlet kommunestyrerepresentantene seg i et digitalt møterom hvor de fikk stille spørsmål til rådmann og hans beredskapsteam.

Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Karlsøy kommune om å gjøre seg kjent med denne forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det betyr at man kan besøke hytta for å måke tak og ellers se til hytta, men man kan ikke bli på hytta.

Vi ønsker fortsatt å be de som mener de kan være en ressurs for helsevesenet å melde seg. Les om denne henstillingen her.

Til slutt ber vi befolkningen ta kontakt med kommunen gjennom de vanlige kanalene dersom henvendelsene ikke er relatert til Koronavirusutbruddet. 
Har du spørsmål som er relatert til den situasjonen vi er i nå, kan dere ta kontakt med beredskapsledelsen gjennom e-posten kontakt@karlsoy.kommune.no eller ved å sende oss melding gjennom vår Facebookside 
Dette gjelder selvsagt ikke for spørsmål om egen helse. Der henviser vi til informasjon øverst i denne artikkelen.

Ordførers henstilling til befolkningen (oppdatert 24.03)

God morgen Karlsøyværinger!

Etter en hel uke hvor hjemmeundervisning, karantenebestemmelser, smittevernregler, lockdown, hamstring og hytteforbud har dominert ordforrådet vårt, så er det mandag igjen.
i tillegg har utrolig mye vær hamret over oss den siste tiden, det er nesten så man skulle tro at man er gandet her nord.

Likevel er det lyspunkter, mange lyspunkter! Våre lærere og elever møtte utfordringen med strak arm, nå får vi mye igjen for vår satsing på digitale undervisningsverktøy.

Vårt fantastiske helsepersonell sørger for at våre brukere får den hjelp og omsorg de har behov for. På Rådhuset er det stille i gangene, fordi mange tar sine arbeidstimer hjemmefra. Så regninger blir betalt, henvendelser blir besvart, byggesaker blir behandlet, det blir lønn til alle.

Kommunestyret har hatt ekstraordinært fjernmøte, og skal torsdag denne uken avholde ordinært formannskapsmøte, dog via Skype. Det er viktig at vi kommer oss i gjenge, også politisk.

Våre ansatte i driftsavdelingen tar seg av bygninger, snøen blir måket, vedlikehold blir gjort. Mange hverdagsoppgaver blir fortsatt gjort.

Rundt i kommuner brøytes og strøs det, på fylkesveier og kommunale veier.

Rundt i kommunen har butikkene åpent som vanlig. Lite hamstring i øykommunen, folk er fornuftige. Mange frivillige har meldt seg for å hjelpe de som er i en situasjon hvor de akkurat nå trenger bistand.

Fra omtrent alle våre rundt tusen hytteeiere er det stor forståelse for den situasjonen vi er i, det er godt å oppleve. Vi vet enda ikke hvor lenge denne situasjonen skal vare, men vi har taklet det bra så langt. Når dette er over så skal vi alle sammen gå videre ilag, og fortsatt ha omsorg for hverandre.

Jeg vil dele noen tanker fra min øverste leder i det sivile liv, Trond R. Hole. Vi er ikke alle like, og vi skal være her for hverandre.
«Vi skal alle møte hverandre på den andre siden av viruset. De som hjalp og støttet. De som hamstret. De som så en kollega som hadde det enda verre enn en selv. De som dro på hytta. De som ikke utnyttet situasjonen, men som viste forståelse og fleksibilitet. De som isteden tok ut dobbelt utbytte av selskapet sitt. De som frivillig meldte seg til å hjelpe. De som bygget eget lager. De som valgte samhold og samhandling. De som valgte å være seg selv nok. Vi skal alle møtes på andre siden av viruset.»

Ha en fin dag alle!

Hilsen Mona

Generelt informasjonsbehov hos befolkningen (oppdatert 13.03)

Informasjonsbehovet er stort ut i befolkningen og det har vi stor forståelse for. Derfor er det viktig å presisere at vi oppfordrer til å benytte seg av de nasjonale informasjonskanalene når vi har generelle spørsmål om Koronaviruset og nasjonale føringer. Følgende nasjonal nettsteder oppdaterer informasjonen sin fortløpende.

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

helsenorge.no

I tillegg vil vi legge ut informasjon på denne siden fortløpende om tiltak som har direkte påvirkning på lokalsamfunnet her og synliggjøre informasjon som mange har spørsmål rundt. 

Dersom du har konkrete spørsmål om de tiltak som er innført lokalt eller andre spørsmål om som du mener beredskapsledelsen i Karlsøy må/bør svare på, kan disse sendes inn til oss ved å benytte 
e-postadressen: kontakt@karlsoy.kommune.no

 

Besøk til våre institusjoner (oppdatert 23.03)

 • Det innføres besøksforbud på alle våre helseinstitusjoner. Det oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid forhåndsavklares med institusjonen/boligen.

Vi tar vare på dine kjente og kjære i denne tiden som best vi kan. Vi oppfordrer deg til å sende en hilsen, gjerne et håndskrevet, skannet brev, bilder eller annen hilsen i stedet for besøket.
Vi skal sørge for at hilsningen blir overbrakt personlig. Slike hilsner kan sendes på e-post til den avdelingen beboeren er på:

KARLSØY OMSORGSSENTER

 

Se vår hjemmeside www.karlsoy.kommune.no for mer informasjon om våre bo-enheter i kommune. Her finner du også link til sykehjemmets side blant annet med telefonnummer og informasjon om hver avdeling.
Det er også mulig å sende post til oss:

Karlsøy sykehjem, Rådhusveien 21, 9130 HANSNES

PU-TJENESTEN BRYGGETUNET
Bryggetunet, Langsundveien 10, 9130 HANSNES

E-post Liv Skogvold

HJEMMESYKEPLEIEN, KARLSØYHEIMEN OG HELGØYHEIMEN, VANNVÅG BOSENTER:

E-post Hansnes
E-post Vannøy

 • Rådhuset stenger for publikum. Ordinære henvendelser til kommunen kan skje pr. telefon 77 74 60 00 ,
  e-post  postmottak@karlsoy.kommune.no eller via kommunens Facebook-side. Kontaktinformasjon finner dere på vår hjemmeside.
   
 • Det presiseres at legekontoret på rådhuset fortsatt er åpent.

Gjeldende nasjonale retningslinjer for testing av personer for Koronasmitte (oppdatert 23.03)

Slik situasjonen er nå er det nødvendig å gjøre prioriteringer og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:  

 1. Pasienter med behov for innleggelse  

 1. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner   

 1. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid* 

 1. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom**  

 1. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.  

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn. 
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.  
Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  
Symptomfrie folk skal ikke testes.  

Les her om hvem som blir testet 

Videre oppfølging av test 

Når man har blitt testet så går svarene til legekontoret, og vi ringer ut svar fortløpende. De som er testet kan også ringe inn og spørre. Dersom en test er positiv så vil vedkommende bli kontaktet av legetjenesten 

De som ikke trenger innleggelse skal da holde seg hjemme isolert inntil man er frisk, og syv dager etterpå. Man skal da ikke forlate huset, og helst unngå og dele rom og bad med de andre beboerne i huset. Hyppig renhold anbefales. Det vil bli gjort smitteoppsporing for og forsøke og avklare hvor smitten kommer fra, og hvem man kan ha smittet videre. Dette gjøres av kommuneoverlege i samarbeid med folkehelseinstituttet.

Gjeldende regler for hvem som skal være i karantene (oppdatert 23.03)

 • Nasjonale karanteneregler fastsetter at alle personer som ankommer Norge fra alle land, skal nå oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.
   
 • Personer som er nærkontakter til personer med PÅVIST smitte skal også gå i hjemmekarantene. Disse vil bli ivaretatt av helsepersonell som vil gi videre instrukser.
   
 • Helsearbeidere som er i samme husstand som personer, som etter ovenfor nevnte kriterier, skal være i karantene skal også i karantene.

Lokale innskjerpinger av karantenereglene er som følger:

 • Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud for alle som har vært på reise fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Disse pålegges å gå i hjemmekarantene i 14 dager fra ankomst hjemsted. Dette vedtaket har tilbakevirkende kraft til 10. mars.
  For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

 • Det innføres, med umiddelbar virkning, karantenepåbud for alle som arbeider i reiselivsnæringen og som har hatt nærkontakt med folk som har ankommet Norge fra utlandet etter 10 mars 2020.​
  ​​Med nærkontakt menes det:

  • Har bodd i samme husstand
  • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing)
  • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på)
  • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter.
  • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.)
  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt
  • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger)
  • Har vært del av samme reisefølge
    
 • Det innføres karantenebestemmelser for personer som ankommer kommunen med fartøy
  For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Karlsøy søndag 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Det ilegges karantene i fjorten dager til følgende grupper:

1) alle som ankommer regionen etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

2) alle som ankommer fra utlandet.

Dette betyr at det er ikke tillatt for noen som tilhører disse gruppene og gå i land i Karlsøy hverken på offentlige kaier eller direkte utenom kai. Skipet bør dra til nærmeste havn som har karantenefasiliteter.

 For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Alle disse lokale karantenepåbudene inneholder unntak og de som er berørte av disse påleggene bes lese vedtaket i sin helhet.
Vedtakene kan du lese her:
Vedtak om karantenepålegg for personer som har vært på reise
Vedtak om karantenepålegg for personer som jobber innen reiseliv i kommunen
Vedtak om karantenepålegg for personer som ankommer kommunen med fartøy   Se også artikkel om dette tema for mer detaljert informasjon

Personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Opphevelse av karantene skjer etter fjorten dager forutsatt at man er frisk. Hvis man har blitt syk med luftveissymptomer mens man har vært i karantene så skal man forbli i karantene til man er frisk. For de som har fått påvist smitte med Covid -19 gjelder egne regler.

 

Disse karantenereglene er satt for å forsøke å unngå smitte inn til samfunnet i Karlsøy

Når man blir omfattet av karantenereglene betyr dette at man skal holde seg hjemme og:
 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • Unngå å gå i butikken så langt det lar seg gjøre. Er du i karantene bør du forsøke å finne en løsning hvor andre kan gjøre de innkjøp som må gjennomføres.
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre.

Det betyr altså at du kan gå ut å lufte hunden din i områder hvor du ikke er i kontakt med andre mennesker, du kan gå deg en tur der du vet at muligheten for å møte andre er liten. Skulle du møte noen når du er utenfor hjemmet ditt, så hold avstand og be eventuelt den du møter om ikke å komme nær deg. Slik situasjonen er nå i samfunnet bør man ikke føle behov for å skjule at man er i karantene. Det viktigste nå er at vi gjør det vi kan for å unngå å potensielt smitte andre eller bli smittet av andre.

Les her om hvordan man skal forstå begrepene hjemmekarantene og hjemmeisolasjon 

 

Stenging av barnehager, skoler og arrangementer (oppdatert 24.03)

24. mars vedtok Regjeringen at alle tiltak som er satt i verk for å begrense spredningen av Koronavirus i befolkningen, videreføres frem til og med 13. april. Det betyr at barnehager og skoler stenges frem til og med nevnte dato. Det vil fortsatt kunne komme forlengelse av denne stegningen.

Skolene vil etter beste evne gi opplæring til elevene som er hjemme.

Vedtaket gjelder:

 • Barnehager
 • Kulturskolen
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Voksenopplæring

Fritidstilbudet på Credo er stengt i samme periode.

Skolene og barnehagene er likevel åpen for enkelte barn.

Skoler og barnehager skal sørge for tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner (se "Barn til ansatte i samfunnskritiske funksjoner" under), og barn med særlige behov.

Barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole. Unntaket gjelder for familier der foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som trenger et tilbud om tilsyn til barn opp til 12 år. Rett til tilsyn gjelder bare hvis begge foresatte har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene forelderen inngår i denne gruppen. Foresatte er informert direkte om hvordan en skal gå fram ved slike tilfeller. Vi har tillit til at foresatte som hevder de har samfunnskritiske roller, har det.

Barn til ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Hva som menes med kritisk samfunnsfunksjon, er basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rapport «Samfunnskritiske funksjoner» (2016): 

Liv og helse

Tjenester som er definert som helse- og omsorgstjeneste, eller tjenester som må opprettholdes for å forhindre dødsfall, skader eller sykdom. Dette inkluderer barnevern.

Kritisk infrastruktur

Tjenester definert som kritiske samfunnsfunksjoner.  Inkluderer forsyningssikkerhet (som mat, drivstoff og medisiner), vann- og avløp, kraftforsyning, finansielle tjenester, elektroniske kommunikasjonstjenester, transport og satellittbaserte tjenester.  

Styringsevne

Tjenester som virksomheter er avhengige av for å kunne utøve kriseledelse. Inkluderer forsvar (overvåkning og etterretning, forebyggende sikkerhet og militær respons). Dette inkluderer ansatte i barnehager og skoler.

Befolkningens sikkerhet

Tjenester som må opprettholdes for å ivareta grunnleggende sikkerhet for befolkningen. Inkluderer lov og orden, redningstjenester, IKT sikkerhet, forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester, overvåkning av flom- og skredfare.  

Opplæring hjemmefra 

Skolene har lagt planer for hvordan skolene skal legge til rette for at elevene får opplæring hjemmefra.

Elevene og foresatte vil få beskjed fra sin skole hvordan de vil legge opp dette. Det kan ta noen dager før alt er på plass.  

Inntrykket så langt er at arbeidet preges av profesjonalitet, engasjement og deling. Det er mer krevende å legge til rette for skolearbeid hjemme, særlig for de aller yngste elevene og for elever med særlige behov.

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. 

Oppdatert informasjon og råd til befolkningen 

Vi vet ikke nå hvor lenge barnehagene og skolene vil holde stengt, eller hvordan eksamensperioden vil bli. Karlsøy kommunes skoler informerer elever og foresatte så snart det finnes ny informasjon.   

Pris og betaling for barnehage i forbindelse med stenging

Detaljene knyttet til foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset må kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt så snart som mulig. Fakturaer betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil eventuelt gis på kommende fakturaer.

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettigheter-ved-stengte-skoler-og-barnehager/id2693355/

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

 

Hva gjør man nå som Rådhuset har stengt sine lokaler (oppdatert 15.03)

Fra om med 12. mars ble det innført stenging av Rådhuset for publikum. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du fortsatt kan kontakte kommunen uten å møte opp på Rådhuset.

 • Ordinære henvendelser til kommunen kan skje pr. telefon 77 74 60 00 , e-post  postmottak@karlsoy.kommune.no eller via kommunens Facebook-side. Kontaktinformasjon finner dere på vår hjemmeside.
   
 • Det presiseres at legekontoret på rådhuset fortsatt er åpent. De som skal til avtalt timebesøk kan gå inn gjennom hovedinngang som vanlig. Er du syk og mistenker at man kan være smittet  man ta kontakt med lege før man møter opp. De vil gi deg informasjon om hvordan du skal forholde deg.
   
 • For de som har behov for tjenester fra NAV gjelder følgende:
  • Post til NAV kan legges i kommunens postkasse ved ytterdøra. Dette gjelder også søknader om økonomisk sosialhjelp. Søknadsskjema kan lastes ned her. Husk konvolutt, og merk med «NAV».

Du kan kontakte NAV på andre måter også:

 • dialog i digital aktivitetsplan
 • ​skriv-til-oss-funksjonen på nav.no
 • vakttelefon 406 32 467.

NAV Karlsøy ringer deg gjerne opp, eller vi kan lage et videomøte med deg. Du kan delta i videomøte fra nettbrett, pc eller smarttelefon.

 • Treningsstudio hos Kurts Fysikalske institutt er stengt for bruk.
 • Har du avtale med tannhelsetjenesten ber vi om at dere kontakter de for å få informasjon om hvordan du skal forholde deg.
 • Har du spørsmål til Kirkeverge eller Sokneprest ber vi om at de kontaktes pr. telefon i første omgang. Deres kontorer er omfattet av Rådhuset nedstegning.

Informasjon som gjelder barn, unge og gravide (oppdatert 20.03)

Kontakttelefon for barn, unge og foreldre i Karlsøy kommune.

Barne og familieavdelingen ønsker å være tilgjengelig for familier som kanskje opplever denne nye livssituasjon som vanskelig og utfordrende.

 kontaktelefon for barn.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakttelefonen er åpen hele døgnet.

Kommunepsykologen har også laget et skriv med tips til foreldre

Denne kan dere laste ned her 


Til barn, foresatte og gravide som har timeavtale på helsestasjonene

Konsultasjoner utenom de som skal ha vaksiner, er utsatt inntil videre. Barn som trenger ekstra oppfølging, får det etter avtale. Ellers er vi tilgjengelig for rådgivning og veiledning på telefon og over nett ved behov på hverdager.

Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ta kontakt med helsestasjonen eller.

Johansen-Grimstad
Hege
Ledende helsesøster
 
90 57 14 40
Weum
Maren
Helsesøster
 
91 87 14 04
 
Andre råd og øvrig informasjon

Siden situasjonen er i stadig endring vil det kunne komme endringer i de rådene som gis. Det er derfor lurt å følge med på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller her på kommunens nettsider.

Informasjon til næringsdrivende i Karlsøy (oppdatert 13.03)

Karlsøy kommune ber først og fremst næringsdrivende om å følge med på de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter. Folkehelseinstituttet har laget egen informasjon til næringslivet

Karlsøy kommune vil påpeke nødvendigheten av de tiltak som regjeringen har satt i verk fra og med 12.mars 2020. Et av de er karantene for de som har vært på reise utenfor Norden etter 27/2.

Det er trolig slik at dette vil gjelde for flere ansatte i bedriftene. For Karlsøy kommune, som arbeidsgiver, gjelder dette flere som nå er hjemme i karantene.

Det har vært sendt ut informasjon direkte til bedrifter, som ber om strengere karantenevilkår enn det Folkehelseinstituttet har innført. Vi ber bedriftene følge de karanteneregler som er skissert i avsnittet om karanteneregler for Karlsøy kommune.

Dette er et av de viktigste tiltak for å begrense smittespredning, og kommunen anmoder alle arbeidsgivere om å foreta nødvendige tiltak for å gjennomføre denne bestemmelsen.

Helsenorge.no har hele tiden oppdaterte retningslinjer for karantene

 

 • Kommunen anmoder bedrifter om å så langt som mulig unngå samlinger med mer enn 15 mennesker.
 • Kommunen anmoder om at bedrifter bistår med informasjon til sine ansatte, og hjelpe ansatte med å finne relevant informasjon.
 • Kommunen anmoder bedriftene om å forsterke rutiner med renhold, og at kontaktflater som ofte berøres desinfiseres, minst to ganger daglig.

Information in English (updated 16.03)

Info and advice: Corona viral disease: Covid-19

We are now in a situation where we must aknowledge that the Covid-19 (Koronavirus) has spred itself into the general population in Norway. As this is written (17.03.2020) there are no known cases of Covid-19 infections in Karlsøy kommune. It is now important that those who may be infected contain themselves at home and avoid contact with others so that we limit the danger of spreading this virus into the local population.

There has been enforced strict rules for quarantine in Norway and Karlsøy kommune has enhanced these rules. These rules are as follows:

 • All foreigners that has arrived in this area later than the 9th of march shall imidietly be quarantined for 14 days from the day they arrived. This applies also to nationals that has been traveling abroad or in the regions Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

We are now in a state where we know that the virus ha spread in to the population without a known source of infection. The most important now is that people that can be infected stay in quarantine so that the chance of infecting others are reduced. It is also important that we detect infections within the groups that are most vulnerable to the virus and within the health personal that shall take care of these groups.

These people are to be tested for the Covid-19 virus:

 • Patients with respiratory infections that is to be hospitalized
 • Patients in hospitals or other healtcare
 • People working in healthservices that work close to or with paitenttreatment that expirience acute repiratory infections
 • Patients with acute respiratory infections that has been in close contact with persons with confirmed Covid-19 infection. This will be determened by the doctor.

Please, do not show up without an appointment. We strongly urge you to call first.


For advice and appointment, call (+47) 116 117.

For more information about koronavirus covid-19, see information from the World Health Organization (WHO).

Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health

Tidligere henstillinger fra Ordfører

13. mars sendte ordfører ut denne uttalelsen.

Til alle innbyggere i Karlsøy

Hele landet står nå i en særdeles vanskelig og utfordrende situasjon med koronapandemien , en situasjon som vil vedvare. I seg selv er dette krevende å stå i over tid, men det er også en anledning til å vise at vi står sammen, og vise vår styrke som enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Jeg er også klar over at slik situasjonen er nå, er det mange som blir engstelige og bekymret, både for egen situasjon, men også for sine barn, sine foreldre og for samfunnet generelt.

Det er viktig at vi alle bruker tid på å være der for hverandre, og støtter hverandre i en vanskelig tid. Omsorgen for hverandre må vi nå vise ved å holde avstand fysisk, det er slik vi best kan beskytte oss selv og hverandre.

Det viktigste du som innbygger kan gjøre for å hindre spredning av viruset, er å ha god håndhygiene, samt følge de oppfordringer og pålegg som kommer fra myndighetene.

Kommunen er i høyeste beredskap, og vil fortløpende vurdere hvilken informasjon og råd vi kan gi til. Dette slik at alle forstår hvor viktig det er å overholde alle restriksjoner, for å hindre en eskalering av situasjonen.

Selv om kommunen er i høy beredskap, så vil enkelte funksjoner være som før. Dagligvarebutikkene holder åpent, og får påfyll fra sine leverandører. Det er derfor ingen grunn til å hamstre matvarer, det er nok til alle.

Takk til alle som bidrar med å ivareta de viktige samfunnsoppgavene, til alle dere som tar den viktige samtalen med barn og unge og til dere som ringer en venn/nabo/familiemedlem som kan ha behov for en god samtale.

Hilsen ordfører Mona Pedersen