I forbindelse med opparbeiding av Slettmo boligfelt, oppsto det behov for å endre planbestemmelsene som gjelder for område BF7 i plankartet. Bakgrunnen for behovet, er at boligtomtene innenfor felt BF7 vil bli så skrående på grunn av dagens terreng at det ikke vil være mulig å bygge boliger i to etasjer, slik bestemmelsen var formulert. Bestemmelsene er dermed endret fra mønehøyden skal ikke overstige 7,5 meter over opprinnelig terreng rundt bygningen for feltene BF2, BF6, BF7 og BF8, til at område BF7 har fått egen bestemmelse som lyder For område BF7 skal ikke mønehøyden overstige 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Reguleringsendringen innebærer at terrenget innenfor felt BF7 kan heves noe. 

Vedtak om endring er fattet administrativt jf. plan- og bygningsloven §12-14 andre ledd, og Karlsøy kommunes delegeringsreglement.
Jf. forvaltningslovens §28 og 29, kan vedtaket påklages. 

Eventuelle klager sendes til 
Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes 

Eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no
Frist for å fremsette klage er 14. september 2021

Plankart
Reviderte planbestemmelser
Planbeskrivelse