Karlsøy kommune skal utarbeide en områdereguleringsplan for Vannvåg med formål om å tilrettelegge for fremtidig arealutvikling og boligutbygging i tettstedet, samt forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter langs fylkesveien.

Karlsøy kommune har besluttet at det skal utarbeides en konsekvensutredning for naturfare (ras, snøskred og flom) og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet: 17.12.2019 – 11.02.2020.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 11.02.2020 ved:
Milan Dunđerović
E-post: milan.dunderovic@sweco.no
Postadresse: Sweco Norge AS
Hjalmar Johansens gate 23
Pb 931, 9259 Tromsø

eller

Karlsøy kommune
Postadresse: Rådhusveien 41
9130 Hansnes
E-post: postmottak@karlsoy.kommune.no

 

Vedlegg:
Planprogram PDF document ODT document