Hva er en meddommer?

En meddommer, eller lekdommer, er en person uten juridisk utdanning som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettsaker. Det er ikke noe krav til meddommernes faglige bakgrunn. En meddommer deltar i rettsmøter på lik linje med fagdommer og er med på å vurdere om den tiltalte i en straffesak er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverk bestemmer hvem som kan velges til meddommer.  Du må 

  • snakke og forstå norsk
  • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt
  • Ikke være fradømt stemmeretten
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • være bosatt i Karlsøy kommune gjennom folkeregisteret
  • være norsk, eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste årene.
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold

Les mer om hva det vil si å være meddommer på Norges domstoler sine egne nettsider.

Hva er et skjønnsmedlem?

Et skjønnsmedlem brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel fastsettelse av verdi av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak.  Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor for eksempel landbruk, skogbruk, byggfag, regnskap, økonomi, revisjon og helse. 

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem, men de bør helst være yrkesaktive, og de bør være i stand til å delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng. Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter, er det også en fordel om skjønnsmedlemmene har en viss digital kompetanse. 

Slik søker du

Ønsker du å melde deg som meddommer eller skjønnsmedlem? Fyll ut skjemaet du finner her.