Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I Norge har vi i dag 46 områder som har fått statusen Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. I løpet av perioden 2021 – 2025 skal det velges ut 3 – 5 nye områder.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en nasjonal satsing som skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Det er Landbruks – og matdepartementet og Klima – og miljødepartementet som bestemmer hvilke områder som skal være med i satsingen. Fylkene fremmer forslag til hvilke nye kulturlandskap som bør med i utvalget. Et sentralt prinsipp ved utvelgelse av områder har vært at grunneierne selv ønsker at området skal bli utvalgt. Det skal med andre ord være frivillig å bli et Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

I Troms og Finnmark har vi per i dag 4 områder som har fått status Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Dette er Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger, Skárfvággi/Skardalen i Kåfjord, Skallan – Rå i Kvæfjord og Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä i Sør – Varanger.

Karlsøya og deler av Reinøya nominert som ny kandidat

Hele Karlsøya samt området fra Storvollen til Søreidet og området fra Grøtnesodden til Grøtnesdalen på Reinøya er foreslått som ny kandidat når antall UKL-områder nå skal utvides. 

I 2019 og 2020 har vegetasjonsøkologer fra Sállir Natur gjort omfattende kartlegginger i området. De har registrert mange og delvis trua naturtyper. Her finner vi naturbeitemarker, slåttemarker, rikmyrer, boreal hei, rasmarkenger, beiteskog og nakne kalkberg. Disse naturtypene er skapt i samspill mellom naturen, mennesker og dyr, og er resultat av langvarig, ekstensiv drift i form av beiting og slått. De kalles derfor for semi-naturlige. Nærmest alle semi-naturlige naturtyper som har eksistert i landsdelen finnes fremdeles i dette området. 

Den kalkrike berggrunnen har bidratt til en særegen vegetasjon med et stort mangfold av karplanter, deriblant kalklok og bakkesøte som har status som nær trua. I tillegg utmerker området seg gjennom den antagelig viktigste forekomsten av beitemarkssopp i landsdelen. 

Til sammen utgjør Karlsøya og områdene på Reinøya et usedvanlig stort og helhetlig kulturlandskap med lang kontinuitet, som antagelig går helt tilbake til middelalderen. Kulturlandskapet kan betegnes som unikt i Troms og Finnmark, både med tanke på størrelse, artsmangfold og tilstand. 

For å opprettholde artsmangfoldet, er det svært viktig at den tradisjonelle skjøtselen videreføres. Sállir Natur har utarbeidet skjøtselsplaner, og arealene holdes nå i hevd gjennom beiting med ulike dyreslag, i kombinasjon med manuell krattrydding. Slåttemarkene er under restaurering. Kratt og daugras er fjernet, og det er snart tid for slått på tradisjonelt vis, med ljå og tohjulstraktor. 

Dersom området blir utvalgt til UKL, vil dette gi større muligheter for å søke om tilskudd og engasjere flere i skjøtselsarbeidet. 

Hva betyr dette for deg som grunneier og bruker?

Som eier eller bruker av området som foreslås utvalgt, spiller du en stor rolle. Det er du og generasjonene før deg som har skapt det spesielle kulturlandskapet og vi ønsker å bidra til fortsatt bruk og skjøtsel, slik at verdiene i området bevares for framtiden.

Årlig innvilges det midler til disse områdene via statsbudsjettet og du kan søke tilskudd til å sette i stand gamle bygninger, steingjerder, rydding av gammel slåtte – eller beitemark. Det er også gitt tilskudd til istandsetting av gamle ferdselsårer og turstier.

Som eier i et Utvalgt kulturlandskap blir du med i et eksklusivt fellesskap, områdene får oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Du bidrar til å ta vare på kunnskap og driftsformer som er viktige for framtiden og du kan få tilskudd til å sette i stand kulturminner og bygninger som kanskje ellers ikke ville blitt prioritert.

Utvelgelsen innebærer ikke ytterligere vern utover det regelverket som eksisterer i dag. Du bestemmer selv om du ønsker å gjøre tiltak på akkurat din eiendom.

Spørsmål?

Ta kontakt med Cecilie Hansen på epost cehan@statsforvalteren.no eller telefon 78 95 03 49 om du har spørsmål.

Nyttige lenker:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/om-utvalgte-kulturlandskap

Nyhetsbrev: https://ra.brage.unit.no/ra-xmlui/handle/11250/2725166