Revidering og utvidelse av reguleringsplan for Finnkroken Feriehytter på søndre Reinøy er vedtatt av kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-4.

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9.
 
Klage må være skriftlig, og sendes som brev til
Karlsøy kommune
9130 Hansnes,
eller i e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no.
 
Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.