Det søkes om utvidelse og endring av arealet som anlegget beslaglegger på lokaliteten. Eksisterende anlegg omfatter 12 merder i en 2x6 konfigurasjon med burstørrelse på 90x90 meter. Det søkes nå å utvide burstørrelsen til 110x110 meter, men fortsatt i en i en 2x6 konfigurasjon. Samtidig søkes det om å flytte de to innerste burene nærmest land til motsatt ende av anlegget, dvs. lengst fra land, i sør-enden. Anlegget forskyves dermed 210 meter sørover i forhold til i dag. I tillegg kommer flytting av fórflåta om lag 100 meter lengre sør på vestsiden av anlegget. Totalt overflateareal for fortøyningsramma vil være 220x660 meter etter anleggsendringen.

 

Alle kan komme med innspill til søknaden.  Du kan sende en epost til mailto:postmottak@karlsoy.kommune.no.

Du kan også sende innspillene i posten til: Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Vedlegg i søknaden

Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger Larstangen.pdf.pdf

Behovsvurdering KU Larstangen.pdf.pdf

Beredskapsplan Larstangen.pdf.pdf

Beredskapsplan matfisk.PDF.pdf

Biosikkerhetsplan.pdf[1].pdf

Båtanløp og biosikkerhet ved båtanløp.pdf.pdf

Data - flåte.pdf.pdf

Dispensasjon fortøyning Larstangen.pdf.pdf

Forundersøkelse Larstangen.pdf.pdf

Gebyr AK-søknad Larstangen.pdf.pdf

Kartpakke Larstangen.pdf.pdf

Kartpakke Larstangen(1).pdf.pdf

Kartpakke Larstangen(2).pdf.pdf

Meny Matfisk.pdf[1].pdf

MOM-B ekstra.pdf.pdf

MOM-B Larstangen.pdf.pdf

MOM-C Larstangen.pdf.pdf

Oversikt dokumenter kvalitetssystemet.pdf[1].pdf

Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse.pdf[1].pdf

Samtykkeerklæring Havbruksstasjonen Larstangen.pdf.pdf

Sedimentmiljø.pdf.pdf

SP-2024-001118_LARSTANGEN.pdf.pdf

SP-2024-001118_LARSTANGEN_følgebrev.pdf.pdf

Strømrapport 2016 - 1.pdf.pdf

Strømrapport 2016 - 2.pdf.pdf

Veterinær Helseplan.pdf[1].pdf