Formålet med planarbeidet er å videreutvikle boligområdet i og rundt eksisterende boligfelt på Gamnes på vestsiden av fylkesveien. Dagens kommunale boligfelt er omtrent fullt utbygd, samtidig som det er stor etterspørsel etter boliger. Ved utvidelse av dagens boligfelt ønsker kommunen å legge til rette for bolyst og økt tilflytting. 

Den kommunale barnehagen på Gamnes har behov for oppgradering, og som en del av vurderingene for den videre barnehagedriften ønsker kommunen å legge til rette for at det kan bygges ny barnehage på Gamnes gjennom å regulere inn en barnehage som en del av det nye Karlsøy kommune boligfeltet. I forlengelsen av boligfelt og barnehage, er det behov for å vurdere ny avkjørsel. 

Tiltakshaver for planarbeidet er Karlsøy kommune. Plankonsulent er SWECO.

Om planen

Planen samsvarer i all hovedsak med hva som er opparbeidet, men ikke tidligere detaljregulert. Hovedendringen er utvidelse av boligfeltet i Ringveien, nordover og i overkant av eksisterende boligbebyggelse langs fylkesveien, se plankart som er vedlagt. I planprosessen kom det blant annet innspill om at området i vest inkluderer myr, og er mye brukt til friluftsformål og av reindrifta. Eierne av eiendommene ønsker heller ikke å selge området. 

Det er søkt å unngå nedbygging av dyrkbar/dyrka mark. Eksisterende bebyggelse i landbruks-,natur-, friluftsliv-, og reinområde (LNFR) reguleres som spredt bebyggelse i LNFR. Dyrka mark reguleres som LNFR. 

Det er regulert inn eksisterende og fremtidig vann- og avløpsanlegg, da det har fremkommet i prosessen at det er behov for utvidelse av kapasiteten. Planområdet inkluderer fylkesveien og det reguleres gang- og sykkelvei langs fylkesveien, samt bussholdeplasser på begge sider av veien (jf. plankartet og planbestemmelsen).

Kommunen har utarbeidet konsekvensutredninger for naturfare, landbruk og reindrift. Vedlagt i saksfremlegget finner en konsekvensutredningene. Stedsutvikling, barn og unges interesser, folkehelse, friluftsliv, ROS, sosial- og teknisk infrastruktur, universell utforming, demografi og boligsosiale aspekter er gjennomgått i planbeskrivelsen.

Har du innspill til reguleringsplanen?

Du kan sende inn innspill til reguleringsplanen til kommunen på e-post postmottak@karlsoy.kommune.no innen den 16.mai 2024. Du kan også sende det i posten til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.

Vedlegg

10210511_RIG_N02 Geoteknisk vurderingsnotat.pdf

10215117_G01-Gamnes GU.pdf

20240212Gamnes_til_ny_kontroll[1].pdf

Gamnes prøvegraving_10210511-RIG-N2.pdf

KU gamnes -23_ kommentar fra Reinbeitedistrikt.pdf

KU_reindrift Gamnes 28.9.2023.pdf

Planbeskrivelse_Gamnes202403 - ny versjon.pdf

Planbestemmelser_Gamnes202402.pdf

RevidertPlanprogram_Gamnes_tilFastsettingiutvalget (002).pdf

Ringvassøy_reinbeitedistrikt_ kommentar til_befaring på Gamnes.pdf

ROSanalyseGamnes202403.pdf

Saksprotokoll Reguleringsplan for Gamnes - 1.gangsbehandling.pdf

Trafikknotat_Gamnes.pdf