Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a går nærmere inn på prosessen og de krav som skal ligge til grunn før fastsetting av løyper. Kommunen vil, med utgangspunkt i innspill og innsigelser, utrede løypetraseene slik det fremkommer i lov og forskrifter. Videre vil vi ta kontakt med aktuelle grunneiere, lag, foreninger, reinbeitedistrikt, m.m. for å gå nærmere inn på konsekvensene av løypene og tillatelser.

Innspill/bemerkninger i forbindelse med etablering av snøscooterløyper

Jf. kommunestyrevedtak av 01.10.2014 vedrørende «Forsøksordning snøscooterløyper» og skriv datert 25.11.2016 vedrørende «Oppstart arbeid med etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Karlsøy kommune» ba man om innspill/bemerkninger mht. oppstart og fremdrift fra Fylkesmannen/Troms fylkeskommune. Videre var det ønskelig med innspill til løypetraséer og eventuelt andre innspill/bemerkninger fra lag/foreninger, interesseorganisasjoner og berørte parter, herunder reinbeitedistrikt.

Innkomne innspill er av ulik karakter hvor man har registrert:

I. Innspill til oppstart/arbeid med etablering av snøscooterløyper

II. Innspill som omhandler «generell støtte» mht. snøscootertraséer

III. Kritiske innspill mot etablering av snøscooterløyper

IV. Innspill for etablering av snøscooterløype med forslag

a) Vannvåg – Skottolneset – Slettnes (Vannøya)

  • Frank Pettersen

b) Burøysund – Vannareid – Kvalkjeften – Måsheia – Durmålsfjellet (Vannøya)

  • Vestre Vannøy Scooterforening og Utviklingslaget Vannøy Vest/Torsvåg Havfiske – Sonja Karlsen

c) Dåfjord – Skogsfjordvatnet – avstikkere SØ (Ringvassøya)

  • Anders Eidissen

d) Hessfjord – Hornheia – Storheia

  • Løvslett, Hansnes og Skattøra grunneierlag

e) Bromnes – Toftefjorden – Leirstrand – kommunegrense (Rebbenesøya)

  • Rebbenesøy utviklingslag – Jonny Engvik

f) Stakkvik - Nordre Berghaugen – Gunnarfjellklubben – Finngamhaugen – Storhaugen (Reinøya)

  • Stakkvik scooterklubb

g) Lanes/Gamnes – Sørdalshøgda – Tverrfjellet – Blåfjellet – Hårskoltan – Blåryggen – Fjellsteinvatnet

  • Ringvassøy scooterforening

h) Dåfjordeidet – Soltindvatnet – Kårvikdalen – Kårvik/Skarsfjord

  • Skogsfjordvatn grunneierlag

Hensyn, føringer, forskning mv.

Ved fastsetting av snøscooterløyper plikter kommunen å hensynta en rekke forhold, jf § 4a tredje ledd i loven og § 4 a femte ledd i forskriften. Utfyllende informasjon om føringer, hensyn mv. finner du her.