Detaljreguleringsplan for Grønnlia boligfelt, gbnr. 44/7 m.fl. er vedtatt av kommunestyret 24.10.2018, iht. plan- og bygningsloven § 12-4.

Vedtaket kan påklages, jf. PBL § 1-9.

Klage må være skriftlig, og sendes som brev til
Karlsøy kommune
9130 Hansnes
eller i e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no.

 

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Plandokumenter:
Plankart.pdf
Planbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Saksprotokoll.pdf