I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at utarbeidelse av detaljreguleringsplan for del av eiendommen Trettevold 39/4 i Karlsøy kommune igangsettes. Planområdet ligger vest for fylkesveg 863, og strekker seg oppover eiendommen opp mot Bjørnskartinden, jf. oversiktskart. Planområdet er ca 1000 daa.

Avgrensning.png

Hjemmelshaver til eiendommen 39/4 er Marit Mydland. Planen utarbeides på vegne av turistselskapet Hav og Fjell.

Hensikten med planarbeider er å utvide et etablert allsidig turist- og fritidsanlegg med nordlysopplevelser, alpinløyper og andre turløyper i området med heis opp til ca. 600 m.o.h. med toppstasjon, samt adkomst fra fylkesvegen med parkeringsareal og andre nødvendige fasiliteter. Tiltaket vil i nødvendig grad bli konsekvensutredet. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig for innsyn på kommunens hjemmeside.

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til:

Kai Bertheussen Arkitektur NUF
Grønlandsvegen 28
9013 TROMSØ
ev. via e-post til kaiberth@online.no

Frist for innspill er satt til 11.01.2019

Planinitiativ.pdf
Referat oppstartsmøte.pdf