Arealplan og kystsoneplan for Karlsøy kommune

Karlsøy kommune skal i løpet av 2019 vedta ny arealplan.  Denne planen vil være bestemmende for all arealbruk i kommunen de nærmeste årene.  Vi starter også opp arbeidet med revidering av kystsoneplanen de nærmeste månedene.  Den nye arealplanen og kystsoneplanen skal sikre en fornuftig bruk av land- og sjøarealene i vår kommune, og skal sikre bosetting og arbeidsplasser.

Hvordan kan jeg komme med forslag til den nye arealplanen

Arealplanen vil avklare hvilke områder som skal benyttes til boligbygging, hyttebygging, næring og industri, friluftsliv, kultur, idrett, offentlig virksomhet, havner og andre aktiviteter.

Alle kan levere eller sende inn forslag til framtidig arealbruk i kommunen.  Man kan også uttale seg om andre forslag som er kommet inn.

Forslag kan sendes postmottak@karlsoy.kommune.no.

 

 

 

Bransjemøte for sjømatnæringene ble avholdt 6. mai 2019 på Kystens Hus i Tromsø

God deltakelse fra fiskeindustrien og havbruksnæringen i Karlsøy på bransjemøtet vi avholdt 6. mai 2019 på Kystens Hus i Tromsø.