Det er svært vanskelige beiteforhold for rein denne vinteren. Store mengder tettpakket snø og is hindrer reinen i å grave seg ned til beitene. Beitekrisen har vart lenge, og reinen er svak. Reineiere har påbegynt tilleggsfôring. Likevel er dyrene mer sårbare for forstyrrelser enn normalt.

Det er nå viktig at reinen får beite uforstyrret og at dyrene får bruke energien sin på å spise.

Vi ber alle som ferdes i områder med rein (på snøscooter, ski eller på annen måte) om å vise ekstra hensyn denne vinteren!

Båndtvang

F.o.m. 1. april er det båndtvang i hele landet (t.o.m. 20. august). Inntil da ber vi alle om å holde hunder i bånd dersom det er rein i nærheten eller at man ferdes i områder der man kan forvente å påtreffe rein.

Motorferdsel

Karlsøy kommune anmoder alle som har fått innvilget dispensasjon til snøscooterkjøring, om ikke å benytte seg av kjøretillatelsen.

Dersom det skulle bli nødvendig, kan kommunen trekke dispensasjoner tilbake på kort varsel.

Vi kommer heller ikke til å innvilge flere kjøretillatelser denne vintersesongen.

Hvordan reagerer reinen på forstyrrelser?

Reinen tærer på oppsparte fettreserver gjennom vinteren. Den er derfor sårbar for økt energiforbruk som følge av forstyrrelser.

Menneskelig tilstedeværelse kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen. Dette kan gjøre at reinen får et for høyt energiforbruk eller at den unnviker sårt tiltrengte beiteområder.

Når reinen er i dårligere kondisjon vil den ikke alltid flykte, men kan bli stående i ro når du kommer mot den. Den vil allikevel oppleve stress og dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver. Drektige simler er spesielt sårbare for denne forstyrrelsen og kan kaste kalvene dersom de blir stresset.  

Reinvettregler

Fylkesmannen har laget følgende «reinvettregler»:

  1. Snu hvis du ser reinsdyr.
  2. Kan du ikke snu? Gå i annen retning eller vent til reinen har trukket vekk.
  3. Ha hunden i bånd!
  4. Ser du spor i snøen, vær oppmerksom.
  5. Ser du én rein, vær oppmerksom. Det er mest sannsynlig flere rein i området.
  6. Ikke kjør snøskuter i mørket eller skumringen. Rein blir paralysert av lyset.
  7. Kjør vekk hvis reinen trekker mot snøskuteren. (Rein kan tro du kommer med fôr.)

For mer informasjon se hjemmesiden og facebooksiden til Fylkesmannen!