Karlsøy kommunestyre vedtok i april-møtet å gjenninnføre utvidet skolefritidsordning fra høsten av. I dag tilbys det skolefritidsordning som følger kommunens skolerute, men fra høsten vil det også kunne tilbys en skolefritidsordning som følger barnehagenes åpningstider. Skolefritidsordningen gjelder for elever i 1. til 4. klasse, med særregler for elever i 5. til 7. klasse med sammensatte behov.

Kommunestyrets vedtak lyder:

1. Kommunestyret vedtar følgende priser og plasstyper for skolefritidsordning, gjeldende fra oppstart 1.8.2022:
    a. 100% utvidet skolefritidsordning: kr 2 240 pr. mnd.
    b. 100% ordinær skolefritidsordning (12 timer pr. uke): kr 1 050 pr. mnd.
    c. Timepris for timer ut over 12 timer i ordinær ordning: kr 50 pr. time.
    d. Dagspris ved kjøp av enkeltdager i ordningen: kr 175 pr. dag.
    e. Kostpenger som skal dekke måltid på hele dager: kr 200 av månedspris.
    f. Gebyr for «for sein henting» av barn opprettholdes: kr 350 pr. gang.

2.Ved færre søknader enn til tre 100%-plasser til utvidet SFO-plass på en skole, kan det gjøres en særskilt vurdering om opprettholdelse av tilbudet.

 En 100% plass i utvidet SFO-tilbud gir eleven rett til å benytte SFO-tilbud i hele åpningstiden pr. dag, alle dager SFO-tilbudet er åpent.
 En 100% plass ordinært SFO-tilbud gir eleven rett til å benytte SFO-tilbudet i hele åpningstiden under ordinær skolerute (12 timer pr. uke). Det vil si at eleven ikke kan benytte SFO-tilbudet i de periodene hvor skolen har ferie/fridager.

 

Søk om skolefritidsordning gjennom vår foresattportal

Siden innføringen av ny ordning kom så sent vil det ikke være mulig å søke om plass på skolefritidsordningen før 1. mai. Deretter vil det være løpende opptak første året. Vår foresatteportal vil være åpen for søknader om plass i SFO fra den datoen. Portalen finner du her

Det vil kun være mulig å søke på de to plasstypene som nevnt over, men det er mulig å inngå særskilte avtaler om lavere enn 100% plass direkte med den skolen en søker til. Retningslinjer for slike avtaler er beskrevet i de kommunale vedtektene for skolefritidsordningen.