Kommunens kai på Valanes i Kristoffervalen havn legges ut til salg

Kommunestyret har vedtatt at kommunens kai på Valanes skal legges ut for salg.

Kaia vil bli solgt med nødvendig tomt og rett til adkomst via eksisterende veinett.  Kaien selges i den stand den befinner seg. 

Vi anbefaler at interesserte bydere inspiserer kaien før budgivning.

Karlsøy kommune forbeholder seg rett til å forkaste samtlige bud.

Karlsøy formannskap skal i sitt møte 26.04.17 godkjenne salget, og man vil vektlegge budsum og budgivers planlagte formål med ervervet.

Bud kan sendes pr. epost til Postmottak@karlsoy.kommune.no eller pr. brev.  Budfrist settes til 21.04.17, og bud må være innkommet/mottatt hos oss innen kl 12.00 denne dagen.  Aktuelle bydere vil løpende bli orientert om budgivning fram til fristen utløper.

Karlsøy kommunestyres vedtak i møte 04.04.17

Karlsøy kommunestyre vedtok følgende i sak 30/17 i sitt møte 04.04.17:

"SALG KOMMUNAL KAI  -  VALANESET

1.  Kommunen legger ut kommunal kai ved Valaneset til salgs og annonseres via kommunens hjemmeside.

2.  Rådmannen fradeler kaien fra kommunal eiendom på Valaneset med nødvendig landområde.

3.  Formannskapet godkjenner salgssum.  Budfrist innen 20. april 2017."

NB Budfristen har vi endret til 21. april 2017 kl 12.00.  Bud må være mottatt hos Karlsøy kommune innen denne fristen.