Midlene utlyses som generell driftsstøtte til næringer som er særlig berørt av smittevernstiltak.

Dersom din virksomhet har betydelig omsetningssvikt som følge av nasjonale-, eller lokale smittevernstiltak, kan du nå søke om driftsstøtte til kommunal kompensasjons 2021 runde 2 dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Virksomheter kan søke om trinnvist tilskudd basert på omsetning fra 2019*. Dersom din virksomhet kan vise til omsetning på over 1 500 000 i 2019, kan du søke om kommunal kompensasjonsordning. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Karlsøy.

Etterfølgende kriterier er foreslått av formannskapet i egen sak.

 1. Midlene skal prioriteres til bedrifter fra servering og reiseliv
 2. Støtten skal være avhjelpende for bedrifter der kontantstøtte fra Staten, utsatte lån og avdrag og andre forhold ikke gir tilstrekkelig likviditet for å opprettholde fortsatt drift.
 3. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Driftsstøtten vil bli behovsprøvd.
 4. Bedriften må ha hovedkontor i Karlsøy kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Karlsøy kommune.
 5. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum ett årsverk.
 6. Bedriften må kunne dokumentere omsetning over 1,5 mill kr for 2019, og vise til en økonomisk situasjon som tilsier grei overlevingsevne.
 7. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker som manglende skatt- eller momsinnbetaling, vil ikke være søknadsberettiget.
 8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeide eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Karlsøy kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 10 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 


Hva må du ha klart?
Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

 • Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten 
 • Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 
 • Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de 9 tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. 

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 21.05.21.


Saksbehandling

Formannskapet i Karlsøy kommune behandler de innkomne søknadene 2. juni etter innstilling fra  administrasjonen.


Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 


Regelverk for bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200?000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Karlsøy kommune. 

 

For ytterligere informasjon, se her:  https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)

 

Næringsforenigen Tromsøregion har laget en søkermal, på denne siden kan dere få søkertips se her https://www.nftr.no/post/16-millioner-til-lokale-virksomheter-som-rammet-av-smittevern-slik-s%C3%B8ker-din-bedrift?fbclid=IwAR1222iLtZYDpcdZIx6G-u2x9YG6ZrLXsQB9fiq72UA6QxY55uiU4Rvb-2A

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Hanne-Sofie Roaldsen
Nærings- og samfunnsutvikler

hsr@karlsoy.kommune.no