Karlsøy kommune lyser med dette ut midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og dreneringstilskudd. Vi har i år kr 220.000 i SMIL-midler og kr 100.000 i dreneringstilskudd til fordeling. Søknadsfrist er 10. juni 2019. Når innkomne søknader er behandlet og det er midler igjen til fordeling, vil restmidler lyses ut med fortløpende søknadsfrist.

Søknad sendes til:
Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes

Eller på epost til:
postmottak@karlsoy.kommune.no


Informasjon om ordningene og søknadsprosessen finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


Fra i år leveres søknader elektronisk via Altinn. Se lenke til søknadsskjema og instruksjonsvideoen:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide


SMIL-midler fordeles iht. vedlagte tiltaksstrategi. Se også vedlagte Rundskriv for en nærmere beskrivelse av tiltak man kan søke på.

Tilskudd til drenering kan gis for tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Ta kontakt med landbrukskontoret på tlf. 77 74 60 43 eller epost laura.bunse@karlsoy.kommune.no dersom du har spørsmål om ordningene og søknadsprosessen.

Vedlegg:
Tiltaksstrategier for tilskudd til SMIL i Karlsøy kommune 2018-2021, vedtatt 06.03.2019.pdf

Rundskriv 2019-14. Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket..pdf