Generelt

For Troms fordeles det ca 4,5 mill kroner i denne søknadsomgangen. 1,1 mill kroner er allerede bevilget som tilleggsbevilgning til skogsveganlegg i Troms. Resterende tilskuddsspott settes av til driftstilskudd og mulige tilleggsbevilgninger til skogsveganlegg som er under bygging.

For Finnmark er det overført 0,7 mill kroner fra 2018, slik at disponibelt tilskuddsbeløp for 2019 er 1,2 mill. kroner til skogsvegbygging og driftstilskudd. Det fordeles 0,9 mill kroner i Finnmark i denne søknadsomgangen. Resterende tilskuddsspott settes av til driftstilskudd og mulige tilleggsbevilgninger til skogsveganlegg som er under bygging.

Fylkesmannen har vedtaksmyndighet på tilskuddsordninga, jf § 5 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Søknader om tilskudd til skogsvegbygging prioriteres ut fra "overordna retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til bygging av skogsveger og drift med taubane, hest og annet". Disse retningslinjene er under revisjon og vil bli publisert på nettsida når de er vedtatt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets heimeside (søknadsskjema LDIR-903). Søknader bør være kvalitetssjekka av kommunen før innsending.

Forutsetninger

Det er ei forutsetning at veganlegget har gyldig byggegodkjenning i henhold til  forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier eller plan og bygningslov. Mer informasjon om temaet "Landbruksveier" finnes på heimesida til Landbruksdirektoratet.

Kommunen har ansvar for oppfølging av vegprosjekter som blir tildelt tilskuddsmidler. Kommunen skal veilede byggherre underveis, vurdere og godkjenne at arbeidet er i tråd med forutsetninger og normaler for landbruksveger. Kommunen skal godkjenne utbetalinger av tilskudd basert på dokumenterte kostnader.

Søknad om tilskudd til skogsvegbygging skal inneholde følgende

 • Søknadsskjema LDIR-903 i utfylt stand. Noen merknader til dette punktet: 
  • Data for vegens dekningsområde skal være utfylt.
  • Alle kostnader oppgis uten merverdiavgift. Det gis ikke tilskudd til merverdiavgift. Det kan opprettes eget skogsveglag (samvirke-foretak)i Brønnøysundregisteret ved bygging for registering i merverdiavgiftsregisteret.
  • Det skal være et søknadsskjema for hver omsøkte vegklasse (Dersom det eksempelvis søkes om tilskudd til vegklasse 4 (skogsbilveg) og vegklasse 8 (enkel traktorveg) må det fylles ut et søknadsskjema for hver vegklasse.
  • Hjemmelshaverne på de berørte eiendommene må skrive under på søknadsskjema, eller alternativt vedlegges fullmaktserklæring.
  • Eiendommenes prosentvise eierandel må være utfylt
  • Aktivitetsfremmende tiltak som hogst- og planteforpliktelser settes opp på den enkelte eiendom (se overordna retningslinjer for prioritering).
  • Enkel byggeplan vedlegges (se baksiden av søknadsskjema LDIR-903B)
 • Kostnadsoverslag fordelt på arbeidsposter og finansieringsplan
 • Kopi av godkjenningsvedtak fra kommunen for tillatelse til bygging skogsvegen med tilhørende kart. Kartet skal være i målestokk 1:5000 med planlagt bygd veg inntegna.
 • Vurdering av prosjektet fra kommunen (kan ettersendes av kommunen)

Søknad sendes til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark på e-post: fmtfpost@fylkesmannen.no innen 16.04.2019.