Retningslinjer for tildeling av midler til kulturnæringer

Formannskapet vedtok i møte 28.05.15, sak 79/14 og 52/15, retningslinjer for tilskuddsordningen, se her

Definisjon: Kulturnæring er næring som er basert på kultur, opplevelse og fritid (eksempelvis musikk, lokal mat, fritidsaktiviteter, kunst- og håndverk, håndarbeid, reiseliv m.v.).

Formål: Skape videreutvikling av etablert næringsliv basert på kultur, opplevelse og fritid for å gi identitet og attraktive opplevelser av Karlsøy kommune.

Mål: Bidra med tilskudd til utvikling og markedsføring av festivalene/dagene som gir Karlsøy kommune identitet og attraktivitet til øyene og stedene i kommunen vår.

Tildeling av tilskudd - hvordan søke

De ovennevnte festivalene/arrangementene kan søke tilskudd fra næringsfondet.  Øvre grense for tilskudd settes til kr 25.000. 

Tilskuddet vurderes etter størrelse og kostnad på arrangementet.

Søknadene skal inneholde detaljert beskrivelse av arrangementet.  Det skal vedlegges budsjett og finansieringsplan.

Tildeling av tilskudd belastes næringsfondet, og slike søknader må derfor leveres elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Formannskapet vil i sitt møte 26. juni 2019 behandle innkomne søknader.