Kulturnæring er næring som er basert på kultur, opplevelse og fritid. (Eks. musikk, lokal mat, fritidsaktiviteter, kunst- og håndtverk, håndarbeid, reiseliv, osv.osv.).

Formål:

Skape videreutvikling av etablert næringsliv basert på kultur, opplevelse og fritid for å gi identitet og attraktive opplevelse av Karlsøy kommune.

Mål:

Bidra med tilskudd til utvikling og markedsføring av festivalene/dagene som gir Karlsøy kommune identitet og attraktivitet til øyene og stedene i kommunen vår.

Kulturnæringer:

Karlsøy kommune har 5 festivaler/dager som kommer defineres som kulturnæring:

Ringvassøya: ”Dans i Karlsøy”

Karlsøya: ”Karlsøyfestivalen”

Vannøya: ”Vannøy-dagan”

Rebbenesøya: ”Glalaksdagan”

Reinøya: ”Boknafiskfestivalen”

«Gamnesdagan»

«Ækstremsporthelga»

Øvrige arrangement i kommunen kommer inn under kulturmidler til lag og foreninger.

Tildeling av tilskudd:

Disse overnevnte festivalene/dagene kan søke tilskudd fra næringsfondet. Øvre grense for tilskudd settes til kr. 25.000

Tilskuddet vurderes etter størrelse og kostnad på arrangementet.

Formannskapet behandler søknadene.

Søknadene skal inneholde detaljert beskrivelse av arrangementet. Det skal vedlegges budsjett og finansieringsplan.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for å søke tilskudd er 15.mai 

Hvordan søke støtte?
Søknad sendes på epost til postmottak@karlsoy.kommune.no 
Husk å merk søknaden med;  Kulturbasert næringsutvikling
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med
Hanne-Sofie Roaldsen
Nærings- og samfunnsutvikler
hsr@karlsoy.kommune.no