I kommunestyrets møte i desember 2021 ble det vedtatt at en ønsker å opprette et idretts- og kulturmiddelfond. Dette fondet skal erstatte tidligere ordning med årlig søknads- og tildelingsprosess.

Hensikten med fondet er å kunne tilby en tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger i kommunen som kan stimulere til idretts- og kulturtiltak i lokalsamfunnene.

Fondets tildelingskriterier skal også åpne for å stimulere drift, utbedringer av eksisterende, og etablering av nye anlegg.

Kommunestyret ba videre kommunedirektøren foreslå retningslinjer for tildeling, herunder prosentvis tildeling til stimuleringsområder, og mulighet for fortløpende administrativ søknadsbehandling.

Kommunestyret ønsker å få fremlagt denne utredningen, inkludert forslag til tildelingskriterier for de ulike stimuleringsområdene innen kommunestyrets møte i juni.