Karlsøy politiråd ble opprettet som et ledd i Politireform 2000 – Et tryggere samfunn, og samarbeidet har de senere år blitt formalisert gjennom egne samarbeidsavtaler. Samarbeidet legger blant annet opp til at det gjennomføres regelmessige møter mellom de to partene, normalt skjer dette tre ganger i året.

Behov for samarbeid
Det siste året har det vært flere alvorlige trafikkulykker i kommunen. Leder beredskap i Karlsøy kommune, Markus Ottesen, stilte derfor spørsmål ved om hvorvidt vi har å gjøre med en uheldig trafikkultur i deler av øyriket. Under tirsdagens møte ble det diskutert konkrete tiltak for bedre samhandling på dette området i tida som kommer. Politistasjonssjef Anita Hermandsen påpekte i den anledning nytten av helikopter som transportmiddel, og at politiet har lav terskel for å rykke ut til øyriket ved behov.

Arbeidsliv og oppfølging av ungdommene i øyriket
Også felles innsats mot kriminalitetstrusler innenfor økonomi, arbeidsliv og miljø er et område hvor begge parter ønsker tettere samarbeid. Videre ble UngData-undersøkelsen for 2021 gjennomgått, der man så på bakenforliggende forhold for resultatene, og hva som kan gjøres for ungdommene i Karlsøy med hensyn til forebyggende tiltak.

Under tirsdagens møte ble samarbeidsavtalen fornyet, og signert av ordfører og stasjonssjef. Ordfører takket for nok et nyttig møte med politiets representanter, og Karlsøy kommune ser frem til et videre samarbeid.

KarlsoyPolitiraad_02_191021.jpg