I 2019 ble det gjennomført en grovkartlegging av mulige løypetraseer. Den finner du her.

§4a i forskriften finner du informasjon om kravene som stilles til etablering av scooterløyper. 

Kommunen kan blant annet ikke fastsette løyper uten grunneiernes samtykke. I arbeidet med scooterløyper har kommunen tidligere innhentet skriftlige samtykker fra grunneiere, men ved nærmere avklaringer har det vist seg at disse ikke var tilstrekkelige.

Karlsøy kommune har derfor de siste ukene bedt grunneiere om tilbakemeldinger på om de stiller seg positive eller negative til forslagene til løypetraseer. Fristen for å gi tilbakemelding gikk ut 1. mars 2021.

Langs de seks foreslåtte løypetraseene er det totalt 231 grunneiere. Innen fristen har 104 av grunneierne besvart. Av de som har besvart stiller 71 grunneiere seg positive til scooterløyper over egen eiendom og 33 stiller seg negativ. Hvis kommunen ikke får nødvendige samtykker fra grunneierne berørt av traseene, kan ikke løypen legges der. Da må kommunen eventuelt se på mulighetene for å legge om løypetraseene.  

Det videre arbeidet med scooterløyper i Karlsøy kommune består dermed av følgende oppgaver:

  • Innhente tilbakemelding fra resterende grunneiere som ikke har besvart.
  • Utrede virkninger av løypeforslagene med hensyn til ulike temaer som naturmangfold, friluftsliv, reindrift osv.
  • Utarbeide forslag til kommunal forskrift for etablering av scooterløyper.
  • Gå opp løypetraseene i detalj.
  • Innhente bindende samtykker.
  • Registrere løypene i kart.
  • Sende dokumentene på høring til offentlige myndigheter og andre berørte parter.
  • Behandle innspill og eventuell revisjon av forskriften.
  • Vedta forskrift og kartfestede løypetraseer. 

Skjermbilde.JPG