Strategisk næringsplan (SNP) for Karlsøy er utarbeidet gjennom flere møter, intervjuer og samlinger. Mye av planens målformuleringer, strategier og tiltak ble utformet på en todagers samling med representanter fra næringsliv og organisasjoner samt politikere og ledere fra administrasjonen i kommunen. Planen har også vært ute på en høringsrunde der det kom svar fra seks organisasjoner. Blant annet fra fylkesmannen og Troms fylkeskommune.

SNP har en strategisk del med innledning, analyser (SWOT-analyse), visjon og overordna mål. Handlingsdelen i planen har fem prioriterte FOKUSOMRÅDER. Disse er: 1. Sjømatkommunen Karlsøy. 2. Infrastruktur. 3. Reiseliv/Opplevelse. 4. Bosetting og bolyst. 5. Annen næringsvirksomhet.  Under hvert fokusområde er det formulert hovedmål, delmål, med tilhørende strategier og tiltak. Handlingsplanens tiltak krever oppfølging av de ansvarlige slik at det skapes resultater som realiserer de mål som er vedtatt. Å skape 100 nye arbeidsplasser i privat sektor krever mye hardt arbeid og innsats fra flere hold. Skal en lykkes med dette pekes det i planen på at det er mange kritiske faktorer som må overvinnes. Blant annet sies det at man må få til en bedre samhandling mellom kommuneledelsen, næringsliv og befolkningen. Handlingsdelen av planen skal revideres årlig samtidig som budsjett- og økonomiplanen behandles.  

PDF av den vedtatte strategiske næringsplanen finner du her.