Tilskuddet fra NAV dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.

 

Tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk stillingsprosent og består av utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon.

FORMÅL

Arbeidsmarkedstiltaket sommerjobb skal bidra til at unge arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet bistand kan få arbeidserfaring i form av en inntil fire ukers sommerjobb. Tiltaksdeltakeren ansettes i en offentlig eller privat virksomhet, i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver. Tilskuddet skal kompensere for arbeidstakerens lavere produktivitet i denne perioden.

Tilskudd til sommerjobb er en støtteordning for deg som arbeidsgiver. Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.

Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, NAV og deltakeren, som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov. Det blir opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd. Tilskuddet skal kompensere for dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass.

Som arbeidsgiver kan du også få tilskudd til en mentor hvis det er behov for praktisk bistand, veiledning eller opplæring i arbeidsrettede ferdigheter for å gjennomføre tiltaket.

Mer informasjon om ordningen finner du her; https://arbeidsgiver.nav.no/tiltak/sommerjobb/

 

Har du spørsmål, kan du kontakte NAV Karlsøy enten ved å benytte arbeidsgivertjenestene på nav.no, eller ringe de på lokalt telefonnummer 406 32 467.