I februar 2021 ble det inngått en partnerskapsavtale mellom Sjømatfondet og Karlsøy kommune, der Lerøy Aurora, SalMar, Norwegian Royal Salmon (NRS), Wilsgård Fiskeoppdrett og Karlsøy kommune inngår som partnere. Formålet med partnerskapet er blant annet å utvikle sjømatnæringen i øyriket til felles beste for både innbyggerne i Karlsøy og for aktørene i sjømatnæringen som har sitt virke i kommunen. I den anledning ble første årlige dialogmøte mellom partene 8. september avholdt på Rådhuset på Hansnes.

Boligpolitikk, rekruttering og dårlig standard på fylkesvei
Viktige temaer for dagen ble blant annet utfordringer som sjømataktørene og Karlsøy kommune har til felles, eksempelvis samferdsel og behov for boliger til tilflyttere til kommunen. Rekruttering er også en del av tematikken som fondsstyret har satt på agendaen – konkurranse om kompetanse og arbeidskraft er nemlig en velkjent og ikke minst økende utfordring i regionen.

Sjømatfondet: SalMar og Formannskapet

Å bidra til et bedre lokalsamfunn kommer også aktørene i sjømatnæringen til gode
En av aktørene som var til stede på partnerskapsmøtet, er samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i SalMar. Han dro frem viktigheten av et tettere samarbeid med Karlsøy kommune med tanke på å få flere ansatte i sjømatnæringen som er bosatt i kommunen. Det er mange forhold som har betydning for dette, påpeker han ­– ikke bare veistandard, men også fritidsaktiviteter og kafétilbud, m.m.

Også driftsleder Hans Christian Larsen ved Lerøy Aurora er svært positiv til partnerskapet og torsdagens møte: – Karlsøy er et viktig driftsområde for vår virksomhet, og det er utelukkende positivt med en tett dialog der begge parter får en grundig forståelse for felles problemstillinger og for videre planer for sjømatnæringen.

Sjømatfondet: Lerøy og SalMar med ordfører

Interkommunal kystsoneplan til revidering
Kystsoneplanen for kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø skal til politisk behandling rundt årsskiftet. Regionen har potensiale til å bli en av de mest attraktive kystregionene i landet, derfor ble dette en naturlig del av agendaen på partnerskapsmøtet. Karlsøy og de øvrige kommunene som bidrar i revideringen av Kystsoneplanen, ønsker å legge til rette for en bærekraftig vekst i fiskeri- og havbrukssektoren og i flere næringer knyttet opp i kystregionen. Samtidig skal næringens virksomhet i øyriket avveies mot miljø- og klimahensyn og andre samfunnsinteresser. Både Karlsøy kommune og sjømatnæringen har behov for å trygge innbyggerne i Karlsøy på at de rette valgene tas i den forbindelse.

Prioritet for det videre arbeidet
– Det ble et godt møte mellom aktørene i Sjømatfondet og Formannskapet, med mange gode innspill til videre samarbeid, konkluderer ordfører Mona Benjaminsen etter møtet.

– Vi har blitt enige om noen viktige punkter som det skal jobbes videre med, og i denne runden har vi prioritert to områder: For å sikre bedre samhandling, er det viktig at de folkevalgte har en større forståelse og kompetanse rundt prosesser rundt etablering av lokaliteter, konsekvensutredninger og avgjørelser som blir tatt av andre enn oss. I tillegg har også næringen satt fingeren på vår store og felles utfordring, som er standarden på fylkesvei 863. Vi har derfor pekt ut dette som om tema for videre arbeid, avslutter ordføreren.

Se bilde fra signering av partnerskapet i artikkel publisert av avisa iTromsø 23. februar 2021 (krever abonnement).

___________________________________________________________________________

FAKTA OM PARTNERSKAPSAVTALEN:

Formålet med Partnerskapsavtalen mellom Sjømatfondet og Karlsøy kommune er to-delt:
- Utvikle sjømatnæringen i Karlsøy til felles beste for partene, samt synliggjøre og bevisstgjøre næringens muligheter i Karlsøy-samfunnet.
- Gjensidig informasjonsutveksling, rekruttering, utviklingsfond, bedriftsbesøk og andre virkemidler er sentrale elementer.

Som en del av partnerskapet skal partene ha et årlig dialogmøte. Fra Sjømatfondets side er følgende aktører representert: Lerøy Aurora, Norwegian Royal Salmon (NRS), SalMar og Wilsgaard Fiskeoppdrett. Fra Karlsøy kommunes side er det formannskapet som representerer kommunen på dette møtet. Formannskapet utgjør kommunestyrets strategiske utvalg, og for å oppnå formålet med avtalen er det viktig med god forankring i dette utvalget. Planen er at Formannskapet i løpet av de neste par årene skal avlegge besøk hos de ulike sjømataktørene i partnerskapet.

___________________________________________________________________________

BILDE ØVERST (fra venstre): Nærings- og samfunnsutvikler Hanne Sofie Roaldsen, Freddy Mikkelsen (Formannskapet/SP), ordfører Mona Benjaminsen, Frank Harry Pettersen (Formannskapet/FRP), Gunn Johanne Hansen (Formannskapet/SP), Parabaran Rajalingam (Formannskapet/SV), Markus Gabrielsen (Formannskapet/uavhengig), Alf Jostein Skjærvik (SalMar), Jens-Vidar Viken (SalMar) og Hans Christian Larsen (Lerøy Aurora). I tillegg stilte Alf Lorentsen som stedfortreder for kommunedirektør. Per Magne Bølgen fra NRS og Fredd Wilsgård fra Wilsgård Fiskeoppdrett hadde ikke anledning til å stille på det aktuelle møtet.