Formålet med arbeidet er at Karlsøy kommune ønsker å endre reguleringsplanen i henhold til faktisk situasjon. Endringene begrenses til reguleringsplanens østre del. Arealformålene SA1, SA2, LNFRN, SH1 og o_NS1 blir berørt. I tillegg vil planområdet måtte utvides noe for å regulere inn hele havneområdet. Det skal også legges til rette for en ny atkomst til fylkesveg 301 øst i området.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Naboer og berørte parter varsles direkte. Saken kan finnes på Karlsøy kommunes nettsider: www.karlsoy.kommune.no/hoering-og-offentlig-ettersyn.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Rambøll Norge AS v/ Bjørnar Rutledal, bjornar.rutledal@ramboll.no, PB 427, Skøyen, 0213 Oslo, innen 23.06.2019.

Varslingsbrev

Referat, oppstartsmøte