I henholdt il Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for alle eiendommer ovenfor fylkesvei 305 i Vannvåg i Karlsøy kommune.

Formål med planen er å utbedre infrastruktur for samferdsel, samt regulere for bolig og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet. Hovedintensjon i planen er å oppgradere bru over Vannvågelva med hensyn til myke trafikanter, samt tilrettelegge for fortetting i de eksisterende boligområdene.

Størrelse på reguleringsplan er ca. 333 daa. Reguleringen omfattes ikke av krav om konsekvensutredning.

Varsel om oppstart ligger i høringsperioden også ute på Sweco sine nettsider og nettsider til Karlsøy kommune.

Folkemøte vil finne sted på Bygdehuset Vågheim 01.04.2019, kl. 18:00.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 08.04.2019 ved:

Milan Dunderovic
Tlf. 986 63 381
E-post: milan.dunderovic@sweco.no
Postadresse: Sweco Norge AS
Hjalmar Johansens gate 23
Pb 931, 9259 TROMSØ