Reguleringsplan for settefiskanlegg i Dåfjord på Ringvassøy er vedtatt av kommunestyret 21.06.2018, iht. plan- og bygningsloven § 12-4.

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9.

Klage må være skriftlig, og sendes som brev til
Karlsøy kommune
9130 Hansnes
eller i e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no.

 

Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Plankart.pdf
Planbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
ROS-analyse.pdf
Planvedtak.pdf