I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres det oppstart av reguleringsplan for eiendommer gnr/bnr 4/256,162, 164, m.fl. i Karlsøy kommune.

Formålet med planen er å regulere den eksisterende gangveien inn til rådhuset for bilvei og fortau med tilhørende samferdsels infrastruktur, samt regulere inn vedtatt gravlund ved kirka, jf. kommunestyrevedtak 77/18.

Størrelsen på reguleringsplan er ca. 11,7 daa. Reguleringen omfattes ikke av krav om konsekvensutredning. 

Varsel om oppstart ligger i høringsperioden også ute på Sweco sine nettsider, og nettsider til Karlsøy kommune.

Folkemøte vil finne sted på Rådhuset på Hansnes 21.03.2019, kl. 18:00.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 08.04.2019 ved:

Milan Dunderovic
Tlf. 986 63 381
E-post: milan.dunderovic@sweco.no
Postadresse: Sweco Norge AS
Hjalmar Johansens gate 23
Pb 931, 9259 TROMSØ