Karlsøy kommune har avlagt regnskap for 2020 i dag 18. februar, med et positivt resultat.

 

Netto driftsresultat viser om lag 7 millioner kroner i overskudd. I tillegg viser finansområdet (renter, avdrag, skatt, rammetilskudd og pensjon) et overskudd på om lag 7 millioner. Samlet avsettes overskudd til disposisjonsfond, slik at årets resultat går i null, i samsvar med kravene i kommuneloven.
 

I årsberetning og årsmelding som kommer i slutten av mars, vil det bli fremlagt en nærmere vurdering av sammenhengene bak regnskapsresultatet. Kommunedirektøren sier seg tilfreds med at alle tjenesteområdene har utvist stor nøkternhet gjennom hele pandemiperioden.

 

Regnskap og årsberetning oversendes revisor og kontrollutvalg, før det sluttbehandles i henholdsvis formannskap og kommunestyre.