Politirådet vil ha 3 faste møter per år. Samarbeidsområder er blant annet:

- Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge.

- Beredskap og krisehåndtering.

- Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping.

- Skjenking og ruspolitikk.

-  Tiltak ved vold og seksuelle overgrep mot barn og andre utsatte grupper.

 

Politirådet skal bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.