Bakgrunn

I 2015 vedtok Troms fylkesting Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2016-2021. Klima- og miljødepartementet godkjente planen i 2016. Planen skal nå revideres slik at
Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027 kan tre i kraft i januar 2022. Utarbeidelsen av den nye planen skal skje i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 8
som innebærer at det skal utarbeides et planprogram.

Planprogram

Planprogrammet skal være et verktøy som skal sikre tidlig medvirkning av kommunene, regionale statlige organer og lokale interesseorganisasjoner i planprosessen. Planprogrammet
beskriver rammene til planprosessen og skal bidra til at det oppnås en helhetlig og samordnet vannforvaltning etter kravene i vannforskriften og plan- og bygningsloven. Hensikten med
planprogrammet er å skape en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. Planprogrammets målgruppe er alle som har interesse i vassdrag, innsjøer, kystvann og grunnvann i Vannregion Troms eller som berøres av planarbeidet.

Hovedutfordringer i Vannregion Troms (kunnskapsgrunnlaget)

Samtidig med høring av planprogrammet høres også dokumentet Hovedutfordringer for Vannregion Troms 2022-2027. Dette dokumentet er planens kunnskapsgrunnlag og inneholder oversikt over miljøtilstand og påvirkninger i samtlige vannforekomster i Vannregion Troms.Kunnskapsgrunnlaget inneholder også status for gjennomføring av kvalitetsforbedrende tiltak vedtatt i tiltaksprogrammet til forrige plan. Dokumentet beskriver også utfordringer i Vannregion Troms knyttet til måloppnåelse og hvordan man best kan ta vare på vannet. Det er derfor et viktig dokument i prosessen fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram.

Høringsinnspill

Planprogrammet for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027 og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027 sendes nå på høring og legges ut til
offentlig ettersyn. Høringen varer fra 1. april til 30. juni 2019. Høringsinstansene bes om å gi innspill til begge dokumentene samt vedlegg.

Etter at høringsdokumentene ble utarbeidet har Klima- og miljødepartementet kunngjort nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har videre lagt inn påvirkninger knyttet til rømt oppdrettsfisk og lakselus i kunnskapsdatabasen, nærmere informasjon og oppdatert oversikt over påvirkninger ligger på www.vannportalen.no/troms.

Statlige myndigheter bes derfor spesielt om å vurdere om og i så fall hvordan nasjonale føringer bør innarbeides og synliggjøres særlig i planprogrammet.

Kommunene gjøres oppmerksom på at de har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten både i elver, innsjøer og i kystvann (sjø). Herunder er det spesielt områdene avløp, landbruk, kommunal havneforvaltning, drikkevannsforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Det er derfor viktig at kommunene tar hensyn spesielt på disse ansvarsområdene når kommunene kommer med høringsinnspill. Kommunene har også mye lokalt kunnskap som er viktig å få med i kunnskapsgrunnlaget. Kommuner har også særskilt for å tilrettelegge for innspill fra lokale interessegrupper og foreninger jf. neste avsnitt.

Lokale interessegrupper, foreninger og lag er en stor ressurs for lokal kunnskap om vannmiljøet og om både kvaliteter og utfordringer knyttet til bruk og forvaltningen av vann og vannmiljø. Denne kunnskapen er viktig å få integrert i kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanen, derfor er disse innspillene viktig.

Høringskonferanse

Det blir avholdt en høringskonferanse i Tromsø 8. mai 2019. Nærmere opplysninger om denne konferansen sendes til høringsinstanser og kunngjøres på Troms  fylkeskommunens nettsider og på www.vannportalen.no/troms.

Dersom organisasjoner, statlige myndigheter eller kommuner ønsker egne høringsmøter i høringsperioden eller har spørsmål til høringen bes disse om å ta kontakt med Troms fylkeskommune v/ seniorrådgiver Matthias Zielke, e-post: matthias.zielke@tromsfylke.no eller tlf: 777 88 156 / 414 33 767.

Innspill

Innkomne høringsuttalelser vil bli fortløpende lagt ut på www.vannportalen.no/troms. Etter fristens utløp vil alle høringsuttalelser merknadsbehandles og innspill innarbeides og
hensyntas etter nærmere vurdering.

Vannregionmyndigheten ber om at det brukes egne skjemaer til å utforme og sende inn høringsuttalelser. Skjemaene kan lastes ned på www.vannportalen.no/troms. Høringsuttalelser
må sendes innen 30. juni .2019 til:

postmottak@tromsfylke.no

Eller per post:
Troms fylkeskommune, v/ Næringsetaten
Postboks 6600
9296 Tromsø.

Merk forsendelsen med "Høring – Planprogram/kunnskapsgrunnlag Regional forvaltningsplan
for Vannregion Troms 2022-2027"

Vedlegg: