Møte i Budsjett- og økonomiplankomiteen til nye Troms og Finnmark

I aksframlegget skriver administrasjonen blant annet:

"Troms
I økonomiplan 2019-2022 for Troms fylkeskommune er det forutsatt årlig utbytte fra Troms
Kraft AS på 30 mill. kroner fra og med 2021. Hvis fylkestingets vedtak i sak 30/19 «Troms
Kraft AS - Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner»
følges opp i fylkestinget i juni som forutsatt i sak 30/196, vil det være en underdekning på 30
mill. kroner per år fra 2021. Dette har underutvalg for budsjett og økonomiplan vedtatt skal
dekkes innenfor de økonomiske rammene til dagens Troms fylkeskommune.
Behov for å dekke inn manglende utbyttet, og underutvalg for budsjett og økonomiplan sitt
vedtak om at prosjektledelsen skal legge fram forslag til å redusere investeringer, gjør at
prosjektledelsen foreslår å redusere investeringene i Troms fylkeskommune for å dekke inn
manglende utbytte.
Prosjektledelsen har vurdert de vedtatte investeringer i økonomiplan 2019-2022, jmf vedlegg
til sak 6/19 Strategi og føringer i økonomiplanarbeidet. Det er knyttet bindinger til de fleste
investeringsprosjektene av noe omfang ved at det vil påløpe kostnader ved stans eller
utsettelse eller bindinger knyttet til oppfølging av tunnelforskriften. Det er ett vedtatt
investeringsprosjekt hvor det er politiske bindinger, men ingen bindinger utover det. Dette er
Langsundforbindelsen. Prosjektet har en investeringsramme på 850 mill. kroner i
økonomiplanen hvorav 654 mill. kroner er lånefinansiert."

Langsundforbindelsen foreslås tatt ut av investeringsbudsjettene

Administrasjonen i Troms/Finnmark foreslår følgende i punkt 1 i innstillingen:

"Bortfall av utbytte fra Troms Kraft AS, 30 mill. kroner per år, foreslås dekket inn ved å redusere renter og avdrag ved at Langsund-forbindelsen tas ut av investeringsprogrammet. Dette reduserer låneopptaket med 654 mill. kroner i økonomiplanperioden, og vil fra 2023 dekke bortfallet av utbytte fullt ut. Manglende inndekning i 2020 på 16,7 mill. kroner og 2021 på 2,9 mill. kroner dekkes inn innenfor budsjettene i dagens Troms fylkeskommune, og innarbeides i økonomiplan 2020-2023."

Her kan du lese hele saken

Hele saken kan leses her:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/nyetffk/Meetings/Details/200323?agendaItemId=200223