Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

 •  Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg. 
 •  Kart (turkart og orienteringskart).
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier.
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og lavlandet (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening). 

Karlsøy kulturfond

Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Karlsøy kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv der frivillighet og inkludering står i sentrum. Aktivitetstilskudd deles ut til lag/foreninger som skaper aktiviteter og har kultur som hovedmål. det finnes tre kategorier å søke på

 1. Aktivitetstilskudd
 • Idrettsformål
 • kulturutøvelse som sang, musikk, kunst, teater og lignende
 • barne- og ungdomstiltak
 • Øvrige kulturformål

  2. Friluftsliv

 • Nyetablering eller vedlikehold av allment friluftsanlegg og eller nærmiljøanlegg.
 • Opprusting av eksisterende anlegg
 • Tilskudd til kulturelle arrangement inne friluftsliv

  3.Lokale kulturbygg

 • Vedlikeholde og mindre opprustningstiltak av bygg og anlegg eller eksisterende idrettsanlegg og traséer.

Les mer utfyllende om kategoriene og hva dere kan søke tilskudd til: Retningslinjer for kulturmidler 2.11.2022.pdf

Når er søknadsfristen?

Frist for spillemidler fra fylkeskommunen 

Fristen for å søke spillemidler fra fylkeskommunen er 15. oktober hvert år. dette gir kommunens saksbehandler tid til å gjennomgå og eventuelt etterspørre manglende dokumentasjon før innmeldingsfristen til fylkeskommunen som er 15. januar hvert år. 

Frist for Karlsøy kulturfond

Fristen for å søke tilskudd fra kulturfond på over 10.000 kr er 1.mars og 1. oktober. Søknader på tilskudd under 10.000 kr vil bli behandlet fortløpende av kommunedirektør.

Slik søker dere

Ønsker dere å søke midler fra fylkeskommunen gjelder Kulturdepartementet sin søknadsportal på  http://www.anleggsregisteret.no 

Ønsker dere å søke midler fra kulturfondet gjelder dette skjemaet: Kulturmidler (KF-402-5423)

Kontakt oss

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med rådgiver kultur, idrett og folkehelse, Trine Henriksen på telefon 96043497 eller på epost trine.henriksen@karlsoy.kommune.no