På bakgrunn av vedtaket i kommunestyret 1.nov.2017 fremmet rådmannen saken med følgende instilling til kommunestyret 3. januar 2018:

Rådmannens innstilling:

1. Karlsøy kommune vedtar vedlagte utkast til prosjektorganisering og framdriftsplan for å skaffe beslutningsgrunnlag for investeringer i bygg for skole, barnehage og flerbrukshus.

2. Rådmann får mandat til å oppnevne prosjektleder (PL) og medlemmer til prosjektgruppe, samt referansegrupper.

3. Rådmann får fullmakt å innhente ekstern bistand ut fra behov og innenfor de til enhver tid tildelte budsjettrammer. 

Under behandlingen av saken ble følgende forslag fra AP, FRP og SP fremmet av representanten, Bengt Gabrielsen:

1. På grunn av kommunens samlede lånegjeld, vil det være uansvarlig og starte en utredning på et prosjekt som ligger på en antatt kostnadsramme på 100 mill eller mere og legger prosjektet til side.

2. Hansnes skole. Utredning av skolen om vedlikehold kontra nybygg (utgifter). Eksterne skal gjøre jobben.

Forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Protokolltilførsel: Repr. Parabaran Rajalingam og Jan Richardsen stemte for rådmannens forslag.

Kommunestyret vedtak ble da:

1. På grunn av kommunens samlede lånegjeld, vil det være uansvarlig og starte en utredning på et prosjekt som ligger på en antatt kostnadsramme på 100 mill eller mere og legger prosjektet til side.

2. Hansnes skole. Utredning av skolen om vedlikehold kontra nybygg (utgifter). Eksterne skal gjøre jobben. 

Dermed blir det ingen felles utredning om skole, barnehage og flerbrukshus. Vedtaket innebærer en utredning om Hansnes skole skal vedlikeholdes kontra nybygg. Sluttligen innebærer kommunestyrets vedtak at det skal engasjeres eksterne for å gjøre jobben.