Torsdag 10. februar møtte politisk og administrativ ledelse i Karlsøy og Tromsø sammen med næringsforeningen, samferdselsråd og vegsjef i Troms- og Finnmark fylkeskommune. Dette som oppfølging etter kommunestyrets vektlegging av arbeidet, og der ordfører tidligere hadde etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra både politisk og administrativt nivå i begge kommunene, sammen med representanter fra næringsforeningen og flere næringsaktører.

På dagsorden i møtet 10. februar stod oppfølging av fylkestingsvedtaket fra desember 2021 om «reinvesteringstiltak på fylkesvegnettet», og hva dette vil bety for utbedring av fylkesvegene i vårt område.

Det ble under møtet vist til hva fylkesadministrasjonen vil innstille til fylkestinget i mars med hensyn til objektive kriterier for tildeling av midler til dette arbeidet. Det ble også vektlagt at fylkestinget i desember 2021 vedtok en ordlyd om at Karlsøy skulle prioriteres tidlig i dette utbedringsprogrammet.

Følgende utbedringstiltak er foreslått:

 • Etablering av grøfter (stedvis i fjell) og dypdrenering
 • Tiltak på enkelte skjæringer som er for tett på vegen
 • Stedvis masseutskifting ned til 0,75 meter + fiberduk og geonett
 • Dypstabilisering med skumbitumen og tilsetting av finpukk
 • Stedvis forsterkning med bærelag
 • Nytt slitelag
 • Flytting av strømstolper
 • Fjerning av stein og bergnabber
 • Utbedringstiltak ved bruer der det vurderes som nødvendig

Videre ble det en gjennomgang av status i planlegging av tiltaksgjennomføring i kommende og neste barmarksesong.

Som det fremgår av bakgrunnsbildet, er også disse strekningene prioritert i dette reinvesteringsprogrammet:

 • Fv. 863 Skulgam – Hansnes 36 km
 • Fv. 7914 Hansnes N 3 km
 • Fv. 7910 Hessfjord – Dåfjordvannet 4 km
 • Fv. 7912 Dåfjordvannet – Dåfjord 4 km

Det tas sikte på at fylkesvegene 7914 og 7912 får økt bruksklasse fra 8-10 tonns akseltrykk.

Fylkesråd for samferdsel presiserte at saken nå skal sluttbehandles i kommende fylkesting i mars måned. Hun var samtidig tydelig på at denne oppgraderingen kunne gjennomføres som følge av at større investeringsprosjekter var flyttet ut i tid, slik det ble gjort med Langsundforbindelsen. I tillegg presiserte hun at det ordinære vedlikeholdsprogrammet knyttet til eksempelvis bruer, reasfaltering m.v. ville følge sitt eget løp, parallelt med reinvesteringsprogrammet de to neste barmarksesongene.

 • Vi er svært fornøyde med at disse vegene nå er prioritert, helt i tråd med den vektlegging som kommunestyret i Karlsøy har gjort, både i samfunnsplanen og i strategisk næringsplan, sier ordfører Mona Benjaminsen.

For øvrig vil fylkeskommunen legge til rette for folkemøter i forkant av tiltakene. Dette ettersom trafikken må tilpasses forbi de berørte strekningene. Det vil derfor bli planlagt utfra behov for nattarbeid, stengt veg i perioder, transport av masser, vegareal og hagepartier mot veggrøfter.

Fylkesråd for samferdsel presiserte at saken nå skal sluttbehandles i kommende fylkesting i mars måned. Da vil den endelige beslutning om når oppstart i Karlsøy tidligst kan skje.