Per i dag er førstegangsbosetting i Karlsøy kommune som følger: 20 på Vannøya og 10 på Hansnes, som er i tråd med kommunestyrets vedtak.

Når flyktninger blir bosatt etter avtale mellom IMDi (Integrerings og mangfoldighetsdirektoratet) og kommunen utløser det noen rettigheter og plikter til den bosatte og kommunen. Et sentralt punkt i den sammenheng er introduksjonsprogrammet. Det er lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (Integreringsloven) som gir retningslinjer for hvem som har rett og plikt til ulike tilbud. De generelle tilbudene skiller på rettigheter som norsk, grunnskole, videregående opplæring eller introduksjonsprogram. Her skal vi vurdere ut fra bl.a. alder og om det er kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for kvalifisering.

I forbindelse med flyktninger fra Ukraina har vi fått noen unntak fra loven. De mest sentrale unntakene er introduksjonsprogrammets innhold, vedtaksform og deltakelse. Når de er bosatt etter avtale har de rett, men ikke plikt til å delta i programmet. Unntakene som gjelder de med kollektiv beskyttelse er spesifikt nevnt i forskrift. Ellers gjelder integreringsloven.

I løpet av første uka i september har Karlsøy kommune gitt tilbud om introduksjonsprogram til 10 personer. Hver enkelt skal ha en individuell plan som skal gjøre dem rustet til formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet slik at de blir økonomisk selvstendige. Noen vil følge intensiv norskopplæring, andre vil kunne kombinere norskkurs med andre tiltak i programmet.

Karlsøy kommune håper at mange bidrar til integrering i kommunen for introduksjonsprogrammet alene ikke kan inkludere i et fellesskap.

Som samfunn er vi avhengig av frivillige og engasjerte i lokalsamfunnet som kan bidra på ettermiddagstid og i helgene.