Søknad i henhold til Lov om Akvakultur av 17.06.2005 med tilhørende forskrifter legges til offentlig ettersyn på Karlsøy kommunes servicekontor, 9130 Hansnes, og på kommunens hjemmeside www.karlsoy.kommune.no.
Søknaden gjelder endring av konsesjonsstørrelse, uten endring av produksjonsanlegg eller øvrig infrastruktur.
Søker: Norway Royal Salmon Settefisk AS
Lokalitet: Vinterneset (lok.nr. 39737)
Posisjon: N 69.59-6120/ Ø 19.23-3270
Anleggstype: Landbasert settefiskanlegg
Omsøkt biomasse: 3.400 t/ 15 mill. sjøklar settefisk
Utleggstid er 4 uker fra dagens dato.
Eventuelle merknader sendes til:
Karlsøy kommune, drift og utvikling,
Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.
Eller som e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no
innen utleggstidens utløp.

Søknaden med vedlegg, klikk på linkene her:

NRS Settefisk AS – Søknad om endring av akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 39737 Vinterneset i Karlsøy kommune – Til behandling

Følgebrev NRS Vinterneset

NRS_Akvakultursøknad med vedlegg