Søknaden gjelder endring av MTB (maksimalt tillatt biomasse) uten endring av anlegg.

Søker:                 NRS Farming AS  

Lokalitet:             Korsnes 36797

Posisjon:             N 690  59, 215´    Ø 190  55, 898' 

Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte

Tillatt biomasse: 7200 tonn

Søknaden med samtlige vedlegg er lagt ut i papirformat i servicekontoret, rådhuset, Hansnes.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Karlsøy kommune, drift og utvikling, rådhuset, 9130 Hansnes

Eller som e-post til: postmottak@karlsoy.kommune.no innen 6. juli 2020.

Søknad med vedlegg:

NRS Farming AS 990970602 - Søknad om akvakultur av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 36797 Korsnes i Karlsøy kommune - til behandling

Søknad_Korsnes

Vedlegg 1 a Korsneset_1030-A101 Sjøkart 1-50 000

Vedlegg 1 b Korsneset_1030-A102 Kystsoneplankart - 1-80 000

Vedlegg 1 bb Korsneset_1030-A102 Kystsoneplankart - 1-80 000

Vedlegg 1 c Korsneset_1030-A103 Olex 1-7500

Vedlegg 1 d Korsneset_1030-A104 Mærer-Anleggsskisse

Vedlegg 1 e Posisjoner anlegg og flåte - Korsneset

Vedlegg 2 7381.02 Strømrapport Korsnes

Vedlegg 3 a B undersøkelse Korsnes 25.sep.2018

Vedlegg 3 aa B undersøkelse Korsnes 12.juli 2018

Vedlegg 3 b C NRS 19121 Korsnes 36797 0919

Vedlegg 3 c Forundersøkelse NRS Korsnes 1119

Vedlegg 4a Beredskapsplan 1. linje NRS Farming

Vedlegg 4b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming

Vedlegg 4c linje 3 Beredskapsplan Linje 3

Vedlegg 4d Linje DFU 2. rømming mistanke om rømming

Vedlegg 4e 1 linje DFU4. Sykdom og massedød av fisk

Vedlegg 4f 1. linje DFU7. Havari av anlegg

Vedlegg 4g 1.linje DFU 7. Lavt oksygennivå

Vedlegg 5a innholdsfortegnelse EQS

Vedlegg 5b Risikovurdering Mattrygghet

Vedlegg 5c Risikovurdering Rømming

Vedlegg 5d Risikovurdering Smitte

Vedlegg 5e Risikovurdering Ytre Miljø

Vedlegg 7 a Samtykkeerklæring Nor Seafood AS