I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer.  Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter. Domstolene har behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse knyttet til ulike sider ved verdifastsettelse og bruk og drift av fast eiendom.  Det er videre behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse på plan-og reguleringsprosesser og med kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet og innenfor økonomi, revisjon og regnskap.

Det er et krav at meddommerne representerer alle deler av befolkningen og at kommunen skal ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur når meddommerne skal velges.

Til lagmannsretten skal det velges 2 meddommere, til tingretten 10 og til jordskifteretten 6 meddommere.

De som velges må ha tilstrekkelig norskkunnskaper, kunne bruke digitale verktøy og være personlig skikket til oppgaven.

De som velges må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.  Ikke være fradømt stemmeretten og ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller konkurskarantene, må stå innført i folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen og være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregistret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Meddommere til jordskifteretten må i tillegg ha god helse og kunne ta seg fram i terrenget.

Utelukket fra valg er den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år.

Kommunen oppfordrer allmenheten om å komme med forslag på kandidater, eller du kan selv melde deg som kandidat innen 20. mai 2020. 

Du kan lese mer om dette og melde din interesse her