Avstand og sosial kontakt

 • 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt
 • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

 

Trening og fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 • For barn og unge kan aktiviteter gjennomføres med anbefalt gruppestørrelse omentrent 20 personer
 • Voksne over 20 år er det innendørs anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

 

Skoler og barnehager

 • Barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO er tilbake på grønt nivå. Kommunen må ut fra den lokale smittesituasjonen vurdere bruk av gult nivå ved behov.
 • Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

 

Arrangementer

 • Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
  Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
  Utendørs: Maks 50 personer.
  Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 • Offentlige arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

 

Karantene og testing

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. Hurtigtester er i utgangspunktet noe folk skal kjøpe selv. Unntak er tester som brukes i forbindelse med jevnlig testing i skole og barnehage, disse fås hos kommunen. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-tisk-strategien/id2895499/

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#regler-ved-innreise-til-norge