Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 har Norprosjekt a/s som planlegger  på vegne av Jon Pedersen, Hansnes, igangsatt arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for eiendommen 44/7 Grønnlia med tilgrensende områder på Hansnes i Karlsøy kommune. Det er i medhold av pbl. §4-1 utarbeidet tilhørende planprogram datert 01.08.2020 som kunngjøres og legges ut til høring samtidig, jf. vedlegg.

Planprogrammet ligger også i servicekontoret på Rådhuset, Hansnes. Detaljreguleringsplanen vil bli konsekvensutredet i medhold av pbl. §4-2 som del av planprosessen.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbygging på nedre del av eiendommen 44/7 Grønnlia og sørge for en god adkomst til planområdet via tidligere innregulert veg.

De som har opplysninger eller innspill til kunngjøringen og planprogrammet som kan ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen, bes ta skriftlig kontakt med planlegger innen 05.10.2020.

Norprosjekt a/s, Myrvegen 22, 9020 Tromsdalen. Tlf: 776 39105. E-post: firmapost@norprosj.no

Planprogram Grønnlia