Karlsøy kommune legger med dette forslag til ny forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg, ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 3 uker med svarfrist 8.12.2021.

Høringssvar kan sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no eller til Karlsøy kommune, Postmottak, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, og merkes med saksnr. 2021/848.

 

Behov for ny forskrift

I gjeldende forskrift om brannforebygging (2015), som trådte i kraft 1.januar 2016, gjelder tilsyn og feiing alle fyringsanlegg i kommunen, herunder også fritidsboliger. Karlsøy kommune ble ikke oppdatert i forbindelse med denne endringen, og det er derfor nødvendig å opprette ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg for Karlsøy kommune, som også inkluderer fritidsboliger.

Forslag til ny lokal forskrift om gebyr for tilsyn og feiing